Życie Podkarpackie nr 7/2018 Życie Podkarpackie nr 7/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 51/2018, Wtorek 20 lutego 2018 r., Leona i Ludomiła
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o przyjęciu dokumentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Fort Ostrów”, „Słowackiego III” (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
O G Ł O S Z E N I E

Prezydenta Miasta Przemyśla o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa i o możliwości zapoznania się z ich treścią Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. DzU z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.),

z a w i a d a m i a m,
 
o przyjęciu dokumentów:

– miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Fort Ostrów” przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 października 2016 r. nr 194/2016 (opublikowanego w DzUrz Woj. Podk. z dnia 29 listopada 2016 r., poz. 3679)
– miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Słowackiego III” przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 października 2016 r. nr 195/2016 (opublikowanego w DzUrz Woj. Podk. z dnia 29 listopada 2016 r., poz. 3680).
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z ich treścią wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w art. 43 ww. ustawy do dnia 31 marca 2017 r., w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Przemyśla, ul. Matejki 1.