Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 148/2018, Poniedziałek 28 maja 2018 r., Augustyna i Jaromira
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rycerskie I” (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
O G Ł O S Z E N I E

Prezydenta Miasta Przemyśla o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rycerskie I”

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity DzU z 2016 r., poz. 778 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu nr 98/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku.

z a w i a d a m i a m,

że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rycerskie I” obejmujący obszar położony pomiędzy drogą 05KD wyznaczoną w obowiązującym planie osiedle „Rycerskie” od północy a ulicami Franciszka Dolińskiego od wschodu, ul. Marcina Bielskiego od zachodu i od południa z planem „Zasanie II” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 01.03.2017. do 21.03.2017 r. w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Przemyśla, ul. Matejki 1, I piętro, pokój nr 2 w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu odbędzie się w budynku Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Matejki 1, sala narad w dniu 07.03.2017 r., godz. 9.00 do 10.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do ww. planu należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Przemyśla z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.04.2017 r.

Jednocześnie, informujemy, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity DzU z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rycerskie I” podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Wnioski i uwagi w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. planu stosownie do art. 54 ustawy jw. należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do Prezydenta Miasta Przemyśla, Rynek 1, 37-700 Przemyśl w nieprzekraczalnym terminie do 04.04.2017 r.
Wniosek lub uwaga powinny zawierać imię i nazwisko, adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi i wniosku. Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Prezydenta Miasta Przemyśla.