Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 110/2018, Piątek 20 kwietnia 2018 r., Czesława i Agnieszki
Opublikowano
Region
[Obwieszczenie] o I licytacji nieruchomości gruntowej (Żurawica)
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu
O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Mariusz Stasiak (Kancelaria Komornicza w Przemyślu: 37-700 Przemyśl ul. Franciszkańska 33, tel.: 166786752; mail: przemysl2@komornik.pl) zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że: w dniu 14 marca 2017 r. o godzinie 09.00 w sali nr 103 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

Nieruchomości składającej się z działki o nr ewid. 912/30 położonej w miejscowości Żurawica w gminie Żurawica w obrębie ewidencyjnym Żurawica, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PR1P/00039664/4.
Zgodnie z rejestrem gruntów powierzchnia ww. nieruchomości wynosi 0,39 ha i stanowi inne tereny zabudowane (Bi na powierzchni 0,26 ha) oraz grunty orne (RIII na powierzchni 0,13 ha). Działka jest  zabudowana budynkiem socjalno-magazynowym (budynek murowany jednokondygnacyjny, w całości podpiwniczony o powierzchni użytkowej 79,90 m kw.), budynkiem kotłowni (budynek murowany wolno stosjący, o powierzchni 49,90 m kw.) i murowanym kominem (budowla przylegająca do budynku kotłowni o wysokości ok. 20 m).
Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żurawica przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze projektowanych terenów osiedleńczych z usługami rozproszonymi.
Suma oszacowana nieruchomości ustalona jest na kwotę: 90.917,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. stanowi kwotę: 68.187,75 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 9.091,70 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Wpłaty rękojmi można również dokonać przelewem bankowym na konto komornika sądowego: PKO BP SA O. Przemyśl nr 62 1020 4274 0000 1102 0002 6146.
nr 16/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium