Życie Podkarpackie nr 24/2018 Życie Podkarpackie nr 24/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 171/2018, Środa 20 czerwca 2018 r., Bogny i Florentyny
Opublikowano
Przemyśl
[Wyciąg] z ogłoszenia o rokowaniach na sprzedaż lokalu użytkowego, ul. Moniuszki (Jarosław)
Urząd Miasta Przemyśla
Wyciąg z ogłoszenia o rokowaniach

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA

ogłasza rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego ozn. lit. „U” położonego w budynku przy ul. Moniuszki 10, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

1. Lokal użytkowy ozn. lit. „U” pow. uż. 31,57 m2 wraz z udziałem 42/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt pod budynkiem oznaczony jako działka nr 1702 o pow. 0,0360 ha w obr. 207 m. Przemyśla obj. KW PR1P/00034934/3 oraz części wspólne budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

2. Cena wywoławcza nieruchomości – 25 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części.

3. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

4. Rokowania odbędą się w dniu 15 marca 2017 r., godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

5. Warunkiem udziału w rokowaniach jest zgłoszenie udziału w rokowaniach oraz wniesienie w pieniądzu zaliczki. Ustala się zaliczkę do rokowań w kwocie 2 500,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset 00/100).
- Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać do dnia 8.03.2017 r., do godz. 15.00 bezpośrednio w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Wodna 11, II piętro, pok. 309.
- Zaliczka do rokowań winna być wpłacona na konto Getin Noble Bank SA nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 z zaznaczeniem „rokowania Moniuszki 10/U” lub w kasie Urzędu. Dokonanie wpłaty winno  zastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty zaliczki do dnia 7.03.2017 r.

6. Ogłoszenie o rokowaniach zostało podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11 i Rynek 1 oraz na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

7. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Wodna 11, II piętro, pokój nr 307, tel. 16-675-20-01, e-mail: gl@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl