Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 145/2018, Piątek 25 maja 2018 r., Urbana i Grzegorza
Opublikowano
Region
[Wyciąg] z ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości (Czerce)
Urząd Miasta i Gminy Sieniawa
Wyciąg z ogłoszenia

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SIENIAWA

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Czerce, stanowiących własność Gminy Sieniawa, nieobciążonych prawem osób trzecich. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 23.09.2016 r.
1. Przedmiotem przetargu jest: - działka rolna położona w Czercach, oznaczona w ewidencji gruntów nr 693/7 o pow. 4,22 ha, ujawniona w KW PR2R00002624/2, cena wywoławcza wynosi 70 000,00 zł, wadium wynosi 7000,00 zł.
2. Przetarg odbędzie się w dniu 16.03.2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie o godz. 10°°.
3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie gotówką wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej do Kasy tutejszego Urzędu lub na rachunek bankowy nr 09 9162 1010 2003 1500 0316 0002 Bank Spółdzielczy w Rzeszowie o. Sieniawa w terminie do dnia 13.03.2017 r., z zastrzeżeniem warunku, że w przypadku wpłat wadium przelewem, liczy się termin wpływu środków na ww. konto do dnia 13.03.2017 r.
4. Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu i wsi Czerce oraz zamieszczone na stronie internetowej Gminy Sieniawa - przetargi i bip.sieniawa.pl.
5. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu, pok. nr 19 lub pod nr tel. 16 622 70 63 wew. 34.