Życie Podkarpackie nr 24/2018 Życie Podkarpackie nr 24/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 171/2018, Środa 20 czerwca 2018 r., Bogny i Florentyny
Opublikowano
Przemyśl
[Wyciąg] z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, ul. Sportowa (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Przemyślu przy ul. Sportowej 8A, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

1. Nieruchomość oznaczona jako działka nr 330/2 o pow. 0,0048 ha w obr. 207 m. Przemyśla obj. KW PR1P/00031536/2 zabudowana w całości budynkiem użytkowym położonym przy ul. Sportowej 8A.

2. Cena wywoławcza nieruchomości – 150 000,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony) – wadium 15 000,00 zł brutto.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części.

3. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

4. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 15 marca 2017 r., godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

5. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu do dnia 7 marca 2017 r. gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Wodna 11 lub na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Getin Noble Bank SA nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006 z zaznaczeniem „przetarg ul. Sportowa 8A”.

6. Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodna 11 i Rynek 1 oraz na  oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

7. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Wodna 11, II piętro pokój nr 307, tel. 16-675-20-01, e-mail: lokale.sprzedaz@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl
nr 24/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium