Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 173/2018, Piątek 22 czerwca 2018 r., Pauliny i Flawiusza
Opublikowano
Przemyśl
[Wyciąg] z ogłoszenia o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, ul. Lwowska (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
Prezydent Miasta Przemyślaogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa


1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Samodzielny lokal użytkowy nr 2 o powierzchni 170,94 m2 (14 pomieszczeń) zlokalizowany w parterowym budynku przy ul. Lwowskiej 7B w Przemyślu wraz z udziałem wynoszącym 17094/21580 niewydzielonych części w nieruchomości wspólnej, tj. działce nr 74/11 o powierzchni 0,0660 ha w obrębie 214 objętej księgą wieczystą nr PR1P/00108006/9 oraz częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 155 000,00 zł brutto (słownie złotych: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy 00/100) – podatek VAT zwolniony na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2016 r., poz. 710 ze zm.).

3. Na sprzedaż przedmiotowego lokalu użytkowego przeprowadzone zostały dwa przetargi ustne nieograniczone w dniu 12 października 2016 r. oraz w dniu 14 grudnia 2016 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

4. Trzeci przetarg odbędzie się w dniu 8 lutego 2017 r. o godzinie 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

5. Warunkiem udziału w trzecim przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w kwocie 15 000,00 zł brutto (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100). Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Przemyślu nr 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006 w Getin Noble Bank SA z zaznaczeniem „III Przetarg – ul. Lwowska 7B/2”, w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonymw ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu do dnia 31 stycznia 2017 r., przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

6. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Rynek 20.

7. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 8-9, tel. (16) 675-12-84, e-mail: gkk@um.przemysl.pl, www.przemysl.pl.