Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 172/2018, Czwartek 21 czerwca 2018 r., Alicji i Alojzego
Opublikowano
Przemyśl
[Wyciąg] z ogłoszenia o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Nieruchomość oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki: - nr 74/8 o powierzchni 0,0059 ha w obrębie 214, - nr 74/10 o powierzchni 0,0397 ha w obrębie 214, dla której w Sądzie Rejonowym w Przemyślu prowadzona jest księga wieczysta nr PR1P/00107149/6.

2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 20 000,00 zł brutto (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100) – podatek VAT zwolniony na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2016 r., poz. 710 ze zm.).

3. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzony został przetarg ustny nieograniczony w dniu 14 grudnia 2016 r., który zakończył się wynikiem negatywnym.

4. Drugi przetarg odbędzie się w dniu 8 lutego 2017 r. o godzinie 9.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

5. Warunkiem udziału w drugim przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej w kwocie 2000,00 zł brutto (słownie złotych: dwa tysiące 00/100).

Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Przemyślu nr 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006 w Getin Noble Bank SA z zaznaczeniem „II Przetarg – ul. Lwowska”, w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu do dnia 31 stycznia 2017 r., przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne  zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

6. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Rynek 20.

7. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 8-9, tel. (16) 675-12-84, e-mail: gkk@um.przemysl.pl, www.przemysl.pl.