Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 140/2018, Niedziela 20 maja 2018 r., Bernarda i Bazylego
Opublikowano
Przemyśl
[Wyciąg] z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym lokalu użytkowego 1U, ul. Mickiewicza (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA


ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1U położonego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 24, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

1. Lokal użytkowy nr 1U w budynku przy ul. Mickiewicza 24 o pow. uż. 14,80 m2 wraz z udziałem 20/1000 niewydzielonych części w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego do dnia 09.12.2095 r. działki nr 789 o pow. 0,0429 ha w obr. 207 m. Przemyśla obj. KW nr PR1P/00000562/7.
2. Cena wywoławcza nieruchomości: 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100) brutto, w tym cena za lokal użytkowy nr 1U w kwocie 49 154,81 zł brutto (podatek VAT zwolniony) oraz cena za udział 20/1000 niewydzielonych części w nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 789 obręb 207 w kwocie 845,19 zł brutto (w tym należny podatek VAT). Cena za udział w gruncie obliczona proporcjonalnie od wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości będzie podstawą do ustalenia wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego.
Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 25% ceny tego udziału w nieruchomości gruntowej płatna jest nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego, w wysokości 3% ceny udziału w nieruchomości gruntowej płatne będą do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, bez wezwania do zapłaty.
Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie
3. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
4. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 4 stycznia 2017 r. o godz. 9.00 (środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19, I piętro.
5. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium do dnia 27 grudnia 2016 r. w kwocie 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100) brutto gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Wodna 11 lub na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Getin Noble Bank SA nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „drugi przetarg ul. Mickiewicza 24”.
6. Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11 i Rynek 1 oraz na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej.
7. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Wodna 11, pokój nr 307, tel. 16-675-20-01, e-mail: lokale.sprzedaz@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl.