Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 144/2018, Czwartek 24 maja 2018 r., Joanny i Zuzanny
Opublikowano
Przemyśl
[Wyciąg] z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu U1, ul. Dworskiego (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr U1 położonego w Przemyślu przy ul. Dworskiego 15, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

1. Lokal użytkowy nr U1 pow. uż. 30,43 m2 wraz z udziałem 58/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt pod budynkiem oznaczony jako działka nr 840 o pow. 0,0844 ha w obr. 207 m. Przemyśla obj. KW PR1P/00066769/9 oraz części wspólne budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
2. Cena wywoławcza nieruchomości – 55 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony) – wadium 5 500,00 zł brutto.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części.
3. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
4. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 4 stycznia 2017 r., godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
5. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu do dnia 27 grudnia 2016 r. gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Wodna 11, lub na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Getin Noble Bank SA nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006 z zaznaczeniem „drugi przetarg, ul. Dworskiego 15/U1”.
6. Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11 i Rynek 1 oraz na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej.
7. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyśl, ul. Wodna 11, II piętro, pokój nr 307, tel. 16 675 20 01, e-mail: lokale.sprzedaz@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl