Życie Podkarpackie nr 7/2018 Życie Podkarpackie nr 7/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 49/2018, Niedziela 18 lutego 2018 r., Symeona i Konstancji
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wywieszeniu wykazu nieruchomości zabudowanej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego, ul. Andersa (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
I N F O R M A C J A

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Rynek 1 oraz Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, został wywieszony wykaz  nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej przy ul. Andersa, oznaczonej jako działka nr 300/1 o powierzchni 0,0412 ha w obrębie 203 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00055439/6 wraz z udziałem wynoszącym 1/2 niewydzielonych części działek: nr 301/1 o powierzchni 0,0060 ha i nr 341 o powierzchni 0,0110 ha obie w obrębie 203 m. Przemyśla, objęte księgą wieczystą nr PR1P/00062914/2, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) upływa w dniu 30 grudnia 2016 r.