Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 148/2018, Poniedziałek 28 maja 2018 r., Augustyna i Jaromira
Opublikowano
Przemyśl, Region
[Wykaz] o przeznaczeniu do dzierżawy na 3 lata nieruchomości rolnicze (Siedliska)
Starostwo Powiatowe w Przemyślu
Starosta Przemyski,

działając w imieniu Skarbu Państwa, informuje, że od dnia 23 listopada 2016 r. do dnia 13 grudnia 2016 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, plac Dominikański 3, na II piętrze obok pokoju nr 92, na stronie internetowej www.powiat.przemysl.pl w BIP - zakładka ogłoszenia i konkursy, rubryka ogłoszenia o zbyciu mienia, zamieszczono wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy w przetargu nieograniczonym na czas określony do 3 lat na cele rolnicze, nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obr. Siedliska, gm. Medyka, oznaczonej według ewidencji gruntów i budynków jako działka 802/98 o pow. 0, 96 ha i o użytku: grunty orne RII- 0,95 ha, grunty orne RIIIb- 0,01 ha objętej księgą wieczystą nr PR1P/00096472/8.
Przetarg nieograniczony zostanie ogłoszony po dniu 13 grudnia 2016 r.
Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu Starostwa Powiatowego w Przemyślu, plac Dominikański 3, pokój nr 86, II piętro, tel.(16) 678-50-54 w 286 w dniach roboczych w godzinach od 800 do 1500.