Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 114/2018, Wtorek 24 kwietnia 2018 r., Grzegorza i Aleksandra
Opublikowano
Region
[Wyciąg] z ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości (Krzywcza)
Urząd Gminy Krzywcza
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
Wójt Gminy Krzywcza ogłasza
PIERWSZY PRZETARG NIEOGRANICZONY ustny (licytacja)
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzywcza położonej w miejscowości Krzywcza.

1. Działka nr 484/1 pow. 0,2421 ha wpisana w KW PR1P/00051996/0.
2. Cena wywoławcza wynosi: 184.657,00 zł brutto (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem złotych).
3. Wadium wynosi: 18.470,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych).
4. Działka położona jest w strefie centralnej wsi Krzywcza, posiada bezpośredni dostęp do drogi wojewódzkiej nr 884. Położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Kamionka. Teren działki płaski, nieogrodzony o kształcie nieregularnym. Działka graniczy z zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz terenem zabudowanym budynkiem w którym prowadzona jest działalność handlowa (sklep spożywczy). Działka posiada dostęp do mediów, tj. do sieci elektroenergetycznej, kanalizacyjnej.
5. Dla terenu, na którym położona jest ww. działka nie ma aktualnie obowiązującego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, utracił ważność w dniu 31.12.2003 r. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krzywcza działka położona jest w strefie osadniczej (Ps IV – 0,2421 ha).
Dla ww. działki została wydana ostateczna decyzja Wójta Gminy Krzywcza znak: SG i OŚ.6730.6.2015 P.P z dnia 11.06.2015 r.
Zgodnie z zapisem tej decyzji przedmiotowa działka przeznaczona jest pod inwestycję p.n. ,,budowa budynku usługowego’’
6. Przetarg odbędzie się w dniu 12.12.2016 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy Krzywcza.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy. Nr konta: BS Dynów, O/Dubiecko, Filia Krzywcza, 71-9093-1046-2003-0300-0071-0022.
Wpłaty należy dokonać w taki sposób, aby do dnia 08.12.2016 r. do godz. 14.00 znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Gminy.
8. Działka wolna od obciążeń.
9. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. (1 850,00 zł).
10. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży oraz o warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Krzywcza (pokój nr 5 ) lub telefonicznie 16 671-14-86 wew. 31.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu wywieszona jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, sołectwie wsi Krzywcza oraz opublikowano na stronie internetowej Urzędu Gminy bip.ugkrzywcza.pl.

Wójt Gminy
Wacław Pawłowski
nr 16/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium