Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 172/2018, Czwartek 21 czerwca 2018 r., Alicji i Alojzego
Opublikowano
Region
[IV przetarg] ustny nieograniczony na sprzedaż 3 lokali mieszkalnych (Kalników)
Starostwo Powiatowe w Przemyślu
Starosta Przemyski ogłasza:
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż trzech lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w budynkach nr 336A i 336B w obrębie Kalników gm. Stubno:

I. Samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 4 położonego na II piętrze budynku nr 2 (Kalników 336A) o pow. użytkowej 47,42 m kw. obj. KW nr PR1P/00104640/7, składającego się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc , piwnicy wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków i w działce 2674/45 o pow. 0,6382 ha wynoszącym 288/10000 części.
I przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzień 09.05.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Cena wywoławcza I przetargu wynosiła 74 000,00 zł.
II przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzień 15.07.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Cena wywoławcza II przetargu wynosiła 56 000,00 zł.
III przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzień 01.09.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Cena wywoławcza II przetargu wynosiła 46 000,00 zł.

IV przetarg odbędzie się w dniu 19 grudnia 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, plac Dominikański 3, II piętro, pokój nr 86.
1. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).
2. Kwota postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych tj. 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100 ).
3. Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej w kwocie 4000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) należy wpłacić w kasie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, pl. Dominikański 3 lub na rachunek Starostwa Powiatowego w Przemyślu nr 37 1930 1318 2740 0701 5854 0007 w Banku Polskiej Spółdzielczości Oddział w Przemyślu do dnia 14 grudnia 2016 r. ( włącznie), z zaznaczeniem „sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 Kalników 336A – IV przetarg”.
II. Samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 1 położonego na parterze budynku nr 3 ( Kalników 336B) o pow. użytkowej 49,38 m kw. obj. KW nr PR1P/00104642/1, składającego się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z w.c., piwnicy wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków i w działce 2674/45 o pow. 0,6382 ha wynoszącym 311/10000 części.
I przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzień 09.05.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Cena wywoławcza I przetargu wynosiła 72 000,00 zł.
II przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzień 15.07.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Cena wywoławcza II przetargu wynosiła 54 000,00 zł
III przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzień 01.09.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Cena wywoławcza II przetargu wynosiła 44 000,00 zł.
IV przetarg odbędzie się w dniu 19 grudnia 2016 r. o godz. 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, plac Dominikański 3, II piętro, pokój nr 86.
1. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).
2. Kwota postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych tj. 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100).
3. Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej w kwocie 4000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) należy wpłacić w kasie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, pl. Dominikański 3 lub na rachunek Starostwa Powiatowego w Przemyślu nr 37 1930 1318 2740 0701 5854 0007 w Banku Polskiej Spółdzielczości Oddział w Przemyślu do dnia 14 grudnia 2016 r. (włącznie), z zaznaczeniem „sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 Kalników 336B – IV przetarg”.
III. Samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 3 położonego na I piętrze budynku nr 3 ( Kalników 336B) o pow. użytkowej 49,40 m kw. obj. KW nr PR1P/00104644/5, składającego się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z w.c., piwnicy wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków i w działce 2674/45 o pow. 0,6382 ha wynoszącym 311/10000 części.
I przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzień 09.05.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Cena wywoławcza I przetargu wynosiła 77 000,00 zł.
II przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzień 15.07.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Cena wywoławcza II przetargu wynosiła 58 000,00 zł.
IV przetarg odbędzie się w dniu 19 grudnia 2016 r. o godz 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, plac Dominikański 3, II piętro, pokój nr 86 .
1. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 42 000,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100).
2. Kwota postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie  nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych tj. 420 zł (słownie: czterysta dwadzieścia złotych 00/100 ).
3. Wadium w wysokości ok. 9,5 % ceny wywoławczej tj. w kwocie 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100 ) należy wpłacić w kasie Starostwa Powiatowego w Przemyślu Pl. Dominikański 3 lub na rachunek  Starostwa Powiatowego w Przemyślu nr 37 1930 1318 2740 0701 5854 0007 w Banku Polskiej Spółdzielczości Oddział w Przemyślu do dnia 14 grudnia 2016 r. (włącznie), z zaznaczeniem „sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 Kalników 336B – IV przetarg”.

Opis przedmiotu przetargu:
Lokale przeznaczone do sprzedaży położone są budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na działce nr 2674/45 o pow. 0,6382 ha stanowiącej współwłasność: w 1073/10000 częściach Gminy Stubno, w 2601/10000 częściach Skarbu Państwa oraz w 6326/10000 częściach osoby fizyczne. Współwłaściciele nieruchomości tworzą Wspólnotę Mieszkaniową „Bocianie Gniazdo” Kalników 336A-336B. Działka ma dostęp do drogi publicznej.
Lokale wyposażone są w instalację elektryczną, gazową i wodociągową. W lokalach brak jest instalacji grzewczej ciepłej wody i centralnego ogrzewania, która będzie zainstalowana staraniem i na koszt Nabywcy lokalu mieszkalnego (ogrzewanie indywidualne dla poszczególnych lokali mieszkalnych).
Obecnie brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren działki.
Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stubno działka nr 2674/45 usytuowana jest w obszarze opisanym jako „Tereny lokalizacji administracji i usług”.

Informacje dodatkowe
Osoby, o których mowa w art.14 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r, o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (DzU z 2014 poz. 1090 z późn. zm) zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium do wysokości kwoty nieprzekraczającej wysokości potwierdzonego prawa do rekompensaty, jeżeli w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie do wniesienia wadium, zgłoszą pisemne uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej z zastrzeżeniem art. 7 ust. 4 cytowanej ustawy oraz złożą pisemne zobowiązanie do uczestnictwa.

Oględziny nieruchomości objętej przetargiem planuje się na dzień 13 grudnia 2016 r. po uprzednim telefonicznym lub osobistym umówieniu się z pracownikiem Wydziału Geodezji do dnia 09 grudnia 2016 r.

Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu Starostwa Powiatowego w Przemyślu, plac Dominikański 3, pokój nr 86, II piętro, tel.(16) 678-50-54 w 286 w dniach roboczych w godzinach od 8.00 do 15.00.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, plac Dominikański 3, na II piętrze obok pokoju nr 92 oraz zamieszcza na stronie internetowej www.powiat.przemysl.pl w BIP - zakładka ogłoszenia i konkursy, rubryka ogłoszenia o zbyciu mienia, w dniach od 16 listopada 2016 r. do 19 grudnia 2016 r.
nr 25/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium