Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 140/2018, Niedziela 20 maja 2018 r., Bernarda i Bazylego
Opublikowano
Region
[Ogłoszenie] o pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości na okres 3 lat (Nienadowa)
Starostwo Powiatowe w Przemyślu
ZARZĄD POWIATU PRZEMYSKIEGO informuje,

że na tablicy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, Plac Dominikański 3, II piętro obok pok. nr 92, na internetowej stronie Powiatu Przemyskiego www.powiat.przemysl.pl - strony BIP w rubryce ogłoszenia i konkursy podrubryce ogłoszenia o zbyciu mienia, zamieszczono szczegółowe ogłoszenie o pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę na czas oznaczony do trzech lat na cele rolnicze nieruchomości Powiatu Przemyskiego składającej się z siedmiu działek zabudowanych i niezabudowanych wraz z udziałem wynoszącym 1/5 cz. w działce pełniącej funkcję drogi wewnętrznej o pow. łącznej 86,2659 ha, położonej w Nienadowej, gm. Dubiecko, powiat przemyski, województwo podkarpackie objętej księgami wieczystymi PR1P/00086713/7, PR1P/00106216/0 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Przemyślu.

1. Oznaczenie przedmiotu dzierżawy według księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów:
Przedmiotem dzierżawy są następujące działki położone w Nienadowej oznaczone w ewidencji gruntów i budynków nr : 100/441 o pow. 17,41 ha, 7/23 o pow. 21,61 ha, 7/10 o pow. 0,05 ha, 7/22 o pow. 15,94 ha, 24/12 o pow. 23,98 ha, 56 o pow. 3,25 ha, 100/99 o pow. 4,02 ha obj. KW nr PR1P/00086713/7 oraz 1/5 cz. niewydzielonej dz. nr 80/4 o pow. 0,0296 ha obj. KW nr PR1P/00106216/0.

2. Cena wywoławcza czynszu rocznego dzierżawnego wynosi 800 zł (słownie: osiemset złotych) brutto za jeden hektar przedmiotu dzierżawy.

3. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: część jawna 8 grudnia 2016 r. godzina 10 w Sali nr 107 II piętro przy Placu Dominikańskim 3 w Przemyślu.

4. Wysokość wadium: Niezbędnym warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy), płatnego w pieniądzu w złotych polskich w wysokości około 15% ceny wywoławczej czynszu rocznego dzierżawnego w terminie do dnia 2 grudnia 2016 r. przelewem na rachunek sum depozytowych nr: 37 1930 1318 2740 0701 5854 0007 w Banku Polskiej Spółdzielczości O.Przemyśl, ul. Mickiewicza 28 lub w kasie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, pl. Dominikański 3 (czynnej od godz. 800 do godz. 15 00) II piętro z zaznaczeniem: „Przetarg na dzierżawę nieruchomości Powiatu Przemyskiego w Nienadowej”. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wyżej podane konto. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu rocznego dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone dnia następnego po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
W przypadku nieprzystąpienia przez podmiot ustalony w przetargu jako dzierżawca działki bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez organizatora przetargu, wadium nie podlega zwrotowi.

5. Termin i miejsce składania ofert: Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na dzierżawę nieruchomości Powiatu Przemyskiego w Nienadowej - nie otwierać przed 8 grudnia 2016 r. w terminie do dnia 2 grudnia 2016 r. do godziny 15 w kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Przemyślu mieszczącej się na I piętrze przy placu Dominikańskim 3 w Przemyślu pokój nr 60 lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Przemyślu, plac Dominikański 3, 37- 700 Przemyśl. O terminowości wpływu oferty przesłanej pocztą decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Starostwa Powiatowego w Przemyślu.
Pisemna oferta powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot
• kserokopię dowodu tożsamości.
• w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
• w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z rejestru wraz z dołączeniem właściwego pełnomocnictwa do udziału złożenia oferty i udziału w przetargu.
Aktualność wypisu z rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej, o których mowa w pkt. 2 i 3, winna być potwierdzona przez organ dokonujący rejestracji w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.
2) adres dla korespondencji oraz numer telefonu.
3) datę sporządzenia oferty
4) oferta powinna być podpisana przez podmiot ją składający. W przypadku osób fizycznych - przez osobę lub osoby ją składające, np. małżonków. W przypadku osób prawnych lub innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą - przez osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów wraz z dołączeniem odpowiednich pełnomocnictw.
5) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń oraz, że w związku z tym nie będą występować z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi za wady przedmiotu dzierżawy.
6) wysokość proponowanego czynszu rocznego za dzierżawę jednego hektara wyższą od stawki wywoławczej co najmniej o 10 zł.
7) oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu w związku z przetargiem na dzierżawę nieruchomości – podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt  i 2, art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
8) kserokopia dowodu wpłaty wadium. Dowodem wniesienia wadium może być potwierdzenie z kasy lub z banku albo wydruk dokonania przelewu.
9) oświadczenie o sposobie i zamiarze wykorzystania przedmiotu przetargu na cele rolne.
10) zaświadczenia z:
a) Urzędu Skarbowego
b) ZUS lub KRUS (dot. opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne)
c) Wójta Gminy
właściwego z miejsca zameldowania wraz z zaświadczeniem/ zaświadczeniami o zameldowaniu przez okres ostatnich pięciu lat na pobyt stały, że nie zalegają z podatkami i należnościami na rzecz ww. instytucji przez ostatnie pięć lat (2016, 2015, 2014, 2013, 2012) z wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Zaświadczenie winno być wystawione nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed datą ogłoszenia przetargu.
Dodatkowo nieobligatoryjnie oferent może dołączyć dokumenty poświadczające, iż ma doświadczenie w osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego, takie jak: oświadczenie jakich gruntów gdzie położonych jest właścicielem lub dzierżawcą wraz z dołączeniem kopii umów dzierżawy, wydruków elektronicznych ksiąg wieczystych lub kopii wypisów z ewidencji gruntów, referencji od poprzednich pracodawców itp.

6. Kryterium wyboru będzie spełnienie dwóch warunków łącznie: najwyższa oferowana cena czynszu dzierżawnego rocznego za hektar i niezaleganie z podatkami lub składkami na rzecz ww. instytucji przez okres co najmniej 5 lat.
Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu w Przemyślu, plac Dominikański 3, pokój nr 86, II piętro lub pod nr tel. 678-50–54 do 57 wew. 286 w godz. od 8.00 – 15.30 .