Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 113/2018, Poniedziałek 23 kwietnia 2018 r., Jerzego i Wojciecha
Opublikowano
Przemyśl
[Wyciąg] z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej w Przemyślu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, oznaczonej jako działka nr 436 o powierzchni  0,0261 ha i działka nr 442 o powierzchni 0,0487 ha, objęte księgą wieczystą nr PR1P/00043735/4 oraz działka nr 439 o powierzchni 0,0371 ha, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00063463/2, wszystkie w obrębie 202 m. Przemyśla, o uregulowanym stanie prawnym.
 Cena wywoławcza: 100 000,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT)
Działki są niezabudowane, położone w bezpośrednim sąsiedztwie nowo urządzonej ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kształty działek są regularne, zbliżone do trapezów, razem tworzą całość o łącznej powierzchni 0,1119 ha i trójkątnym kształcie. Teren działek pochyły w kierunku wschodnim i gęsto porośnięty drzewami i krzewami. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i kontenerowa stacja transformatorowa
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 14 grudnia 2016 r. (środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19, o godzinie 9.30.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium w kwocie 10 000,00 zł brutto do dnia 6 grudnia 2016 r. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl - Getin Noble Bank SA nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Przetarg - ul. Wyszyńskiego, działki nr 436, 439 i 442 obr. 202”. Za datę wpływu uznaje się datę wpływu środków na rachunek tut. Urzędu.
Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 oraz opublikowane na stronie internetowej tut. Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej, a także podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszone na tablicach ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego tut. Urzędu, Rynek 20.
Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675 21 27, e-mail: mk@um.przemysl.pl oraz www.przemysl.pl.
nr 16/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium