Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 113/2018, Poniedziałek 23 kwietnia 2018 r., Jerzego i Wojciecha
Opublikowano
Przemyśl
[Wyciąg] z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
Urząd Miasta Przemyśla
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa


1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Nieruchomość oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki: - nr 74/8 o powierzchni 0,0059 ha w obrębie 214, - nr 74/10 o powierzchni 0,0397 ha w obrębie 214, dla której w Sądzie  Rejonowym w Przemyślu prowadzona jest księga wieczysta nr PR1P/00107149/6.

2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 30 000,00 zł brutto (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100) – podatek VAT zwolniony na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2016 r., poz. 710 ze zm.).

3. Przetarg odbędzie się w dniu 14 grudnia 2016 r. o godzinie 10.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

4. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej w kwocie 3 000,00 zł brutto (słownie złotych: trzy tysiące 00/100).
Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Przemyślu nr 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006 w Getin Noble Bank SA z zaznaczeniem „Przetarg – ul. Lwowska” w terminie do dnia 05 grudnia 2016 r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu do dnia 05 grudnia 2016 r., przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

5. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiegow Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Rynek 20.

6. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 8-9, tel. (16) 675-12-84, e-mail: gkk@um.przemysl.pl, www.przemysl.pl.
nr 16/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium