Życie Podkarpackie nr 50/2017 Życie Podkarpackie nr 50/2017

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 350/2017, Sobota 16 grudnia 2017 r., Euzebiusza i Zdzisławy
Opublikowano
Przemyśl
[Wyciąg] z ogłoszenia o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, ul. Sobótki (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA

ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Sobótki, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, o uregulowanym stanie prawnym.
1. Działka nr 403/3 o pow. 0,2890 ha w obrębie 211, obj. księgą wieczystą nr PR1P/00072992/5.
Nieruchomość zlokalizowana jest w peryferyjnej strefie miasta Przemyśl. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Sobótki, położona jest też w bezpośrednim sąsiedztwie potoku Jawor. Teren działki jest płaski, częściowo ogrodzony, o kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta. Przez działkę przebiega sieć gazowa oraz znajduje się słup niskiego napięcia. Zabudowę przedmiotowej działki stanowi budynek hali magazynowej, konstrukcji metalowej o powierzchni użytkowej 387 m2. Jest to obiekt parterowy, wybudowany według technologii tradycyjnej. Fundamenty budynku betonowe. Dach i ściany zewnętrzne warstwowe konstrukcji metalowej obłożone z zewnątrz blachą trapezową, z warstwą izolacyjną ze styropianu, pokrytego od wewnątrz płytami eternitowymi. Stolarka okienna stalowa z licznymi ubytkami.
2. Cena wywoławcza nieruchomości: 120 000,00 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia tysięcy 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).
3. Piąty przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 14 grudnia 2016 r. (środa), o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
4. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium do dnia 06 grudnia 2016 r. w kwocie 12 000,00 zł brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Wodna 11 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem: „Piąty przetarg - ul. Sobótki, działka nr 403/3 obr. 211”.
5. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, a ponadto opublikowane na stronie internetowej tutejszego Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszone na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20.
6. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, www.przemysl.pl.