Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 109/2018, Czwartek 19 kwietnia 2018 r., Adolfa i Tymona
Opublikowano
Jarosław, Region
[Przetargi] ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości budowlanych (Munina, Makowisko, Wólka Pełkińska)
Urząd Gminy Jarosław
WÓJT GMINY JAROSŁAW

podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych na niżej opisane nieruchomości stanowiące własność Gminy Jarosław.

OGŁASZA I - nieograniczony przetarg ustny w dniu 12.12.2016 r. w Urzędzie Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5, pok. nr 19, II piętro o godz. 1000 na sprzedaż nieruchomości budowlanych (niezabudowanych) położonych w Muninie - uwidocznionych w KW PR1J/00055769/2 wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Obszar Południe” położone częściowo w konturze o symbolu 1.MN.17 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i częściowo położona w konturze o symbolu 1.KDW.6 – tereny dróg wewnętrznych - oznaczone jako działki:
- działka nr 1987/25 o pow. 0,0588 ha, cena wywoławcza 22450,00 zł netto - wadium wynosi 2300,00 zł,
- działka nr 1987/27 o pow. 0,0888 ha, cena wywoławcza 33900,00 zł netto - wadium wynosi 3400,00 zł,
- działka nr 1987/28 o pow. 0,1046 ha, cena wywoławcza 39950,00 zł netto - wadium wynosi 4000,00 zł.

OGŁASZA III - nieograniczony przetarg ustny w dniu 12.12.2016 r. w Urzędzie Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5, pok. nr 19, II piętro o godz. 1005 na sprzedaż nieruchomości budowlanych (niezabudowanych) położonych w Makowisku - uwidocznionych w KW PR1J/00055650/5 - nieruchomość bud. niezabud. położona wg MPZP „Obszar Wschód” w konturze o symb. 2.RM.14 - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych hodowlanych i ogrodniczych, oznaczona jako działka nr 532/3 o pow. 0,1564 ha, cena wywoławcza 26500,00 zł netto – wadium wynosi 2700,00 zł,
- nieruchomość bud. niezabud. położona wg MPZP „Obszar Wschód” częściowo w konturze o symb. 2.RM.6 tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych hodowlanych i ogrodniczych i częściowo położona w konturze o symbolu 2.KDW.2 – tereny dróg wewnętrznych – oznaczona jako działka nr 560 o pow. 0,19 ha, cena wywoławcza 16500,00 zł netto - wadium wynosi 1700,00 zł - nieruchomość bud. niezabud. położona wg MPZP „Obszar Wschód” w konturze o symbolu 2.RM.6 - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych hodowlanych i ogrodniczych – oznaczona jako działka nr 561/2 o pow. 0,14 ha, cena wywoławcza 13500,00 zł netto - wadium wynosi 1400,00 zł,

OGŁASZA IV - nieograniczony przetarg ustny w dniu 12.12.2016 r. w Urzędzie Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5, pok. nr 19, II piętro o godz. 1010 na sprzedaż nieruchomości budowlanych (niezabudowanych) położonych w WÓLCE PEŁKIŃSKIEJ - uwidocznionych w KW PR1J/00052912/9 – wg MPZP „Obszar Północ” położone częściowo w konturze o symbolu 2.RM.33 - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych hodowlanych i ogrodniczych - oznaczone jako działki:
- działka nr 1457/3 o pow. 0,0969 ha, cena wywoławcza 23400,00 zł netto - wadium wynosi 2400,00 zł,
- działka nr 1457/6 o pow. 0,1206 ha, cena wywoławcza 29500,00 zł netto - wadium wynosi 3000,00 zł,
oraz nieruchomość bud. niezabud. położona wg MPZP „Obszar Północ” częściowo w konturze o symbolu 2.RM.33 - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych hodowlanych i ogrodniczych i częściowo położona w konturze o symbolu 3.KDW.7 – tereny dróg wewnętrznych – oznaczona jako działka nr 1457/4 o pow. 0,1157 ha, cena wywoławcza 28200,00 zł netto - wadium wynosi 2900,00 zł.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczona stawka podatku VAT obowiązująca w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że wysokość nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej http://www.jaroslaw.itl.pl/ w zakładce - Przetargi/2Przetargi na nieruchomości oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jarosław.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium.
Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Jarosław lub na konto Urzędu Gminy Jarosław w Banku BGŻ BNP Paribas SA Oddział Jarosław nr 03 2030 0045 1110 0000 0094 6480 w terminie do dnia 08.12.2016 r. (decyduje data wpływu na konto Urzędu Gminy Jarosław), - podając miejscowość i nr działki na którą jest wpłacane wadium, oraz przybycie na przetarg z dowodem wpłaty wadium, dowodem tożsamości, a w przypadku osób prawnych zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualnym odpisem z KRS oraz stosownym notarialnym pełnomocnictwem w przypadku pełnomocników. Do wylicytowanej ceny netto dolicza się podatek VAT wg przeznaczenia wylicytowanej nieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Natomiast wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
O miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Wylicytowana należność za nieruchomość, wraz z należnym podatkiem VAT, pomniejszona o wysokość wadium, płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
W przypadku wygrania przetargu i odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wadium nie podlega zwrotowi również w przypadku wylicytowania działki rolnej o powierzchni 0,3 ha i większej, przez osobę, która nie spełnia warunków zapisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (DzU 2012.803 j.t. ze zm.).
Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości obciążają w całości kupującego.
Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wyższej od wywoławczej. Dokumentacja geod. prawna dotycząca nieruchomości jest do wglądu w Urzędzie Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5, 37-500 Jarosław, pok. 28 w każdy wtorek i piątek w godz. 8-14, tel. (16) 624-86-32. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargów bez obowiązku podania przyczyny.
nr 16/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium