Życie Podkarpackie nr 17/2018 Życie Podkarpackie nr 17/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 117/2018, Piątek 27 kwietnia 2018 r., Zyty i Teofila
Opublikowano
Przemyśl
[II przetarg] ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego U1, ul. Biblioteczna (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr U1 położonego w budynku przy ul. Bibliotecznej 4, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

1. Lokal użytkowy nr U1 pow. uż. 47,71 m2 wraz z udziałem 63/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt pod budynkiem oznaczony jako działka nr 854 o pow. 0,0345 ha w obr. 207 m. Przemyśla obj. KW PR1P/00053119/3 oraz części wspólne budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

2. Cena wywoławcza nieruchomości – 110 000,00 zł (słownie złotych: sto dziesięć tysięcy złotych 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony) – wadium 11 000,00 zł brutto. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części.

3. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

4. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 7 grudnia 2016 r., godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

5. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu do dnia 29 listopada 2016 r. gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Wodna 11 lub na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Noble Bank SA nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006 z zaznaczeniem „drugi przetarg ustny nieograniczony ul. Biblioteczna 4”.

6. Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11 i Rynek 1 oraz na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

7. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Wodna 11, II piętro, pokój nr 307, tel. 16-675-20-01, e-mail: lokale.sprzedaz@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl
nr 17/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium