Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 140/2018, Niedziela 20 maja 2018 r., Bernarda i Bazylego
Opublikowano
Przemyśl, Region
[Obwieszczenie] o pierwszej licytacji lokalu mieszkalnego (Ostrów)
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu
O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Mariusz Stasiak (Kancelaria Komornicza w Przemyślu: 37-700 Przemyśl ul. Franciszkańska 33, tel: 166786752; mail: przemysl2@komornik.pl) zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że:
w dniu 28 listopada 2016 r. o godz. 8.30 w sali nr 103 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

Lokalu mieszkalnego nr 19 położonego w budynku nr 751 w miejscowości Ostrów w gminie Przemyśl, stanowiącego odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu prowadzi księgę wieczystą o numerze PR1P/00095894/5.
Sprzedaży podlega również związany z własnością ww. lokalu udział w prawie własności nieruchomości wspólnej (wynoszący 628/17647 części), którą stanowi grunt - działki nr 149/588 i 149/589 obręb Ostrów, oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW PR1P/00062857/4.
Ww. lokal położony jest na parterze, składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z ubikacją i przedpokoju oraz przynależnej piwnicy, a jego łączna powierzchnia wynosi 62,80 m. kw. (powierzchnia lokalu  mieszkalnego: 55,10 m. kw.; pomieszczeń przynależnych: 7,70 m. kw.).
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 151.661,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. stanowi kwotę: 113.745,75zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 15.166,10 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Wpłaty rękojmii można również dokonać przelewem bankowym na konto komornika sądowego: PKO BP SA O. Przemyśl nr 62 1020 4274 0000 1102 0002 6146.