Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 172/2018, Czwartek 21 czerwca 2018 r., Alicji i Alojzego
Opublikowano
Przemyśl, Region
[I przetarg] ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntowej i budynków (Nienadowa)
Starostwo Powiatowe w Przemyślu
„ZARZĄD POWIATU PRZEMYSKIEGO
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 80/7 wraz z udziałemwynoszącym 1/5 części w dz. nr 80/4 położonej w Nienadowej, w gminie Dubiecko w powiecie przemyskim , województwie podkarpackim , stanowiącej własność PowiatuPrzemyskiego .

I. Przedmiot przetargu. Działka nr 80/7 o pow. 0,1712 ha o użytkach: PsV pastwiska trwałe o pow.0,0232 ha, RIIIb grunty orne o pow. 0,0084 ha, RIVa grunty orne o pow. 0,1396 ha wraz z udziałem w drodze wewnętrznej wynoszącym 1/5 części dz. nr 80/4 o pow. 0,0296 ha o użytku RIVa grunty orne położona w Nienadowej w gminie Dubiecko, powiat przemyski, województwo podkarpackie, dla której została wydana ostateczna decyzja Wójta Gminy Dubiecko nr 6730.24.2013 z dnia 4 czerwca 2013 r. o warunkach zabudowy. Działki w/w znajdują się w terenie oznaczonym symbolem „MN” który przeznacza się pod zabudowę jednorodzinną z drogą wewnętrzną oznaczoną symbolem „KW” połączoną z drogą gminną w działce nr 4038. Budynki mieszkalne wolnostojące parterowe bez podpiwniczenia lub podpiwniczone z poddaszami  mieszkalnymi. Najbliższe otoczenie stanowią tereny zabudowane (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i siedliskowa) oraz tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Dla działki nr 80/7 obr. Nienadowa  prowadzona jest księga wieczysta KW nr PR1P/00086713/7. W dziale III przedmiot przetargu obciążony jest nieodpłatną służebnością przesyłu na rzecz przedsiębiorcy energetycznego to jest Spółki PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie i jej następców prawnych, polegającą na posadowieniu i prawie korzystania z nieruchomości w granicach służebności przesyłu dla: słupowej stacji transformatorowej, napowietrznej linii niskiego napięcia oraz linii kablowych SN i nn w zakresie niezbędnym do dokonywania budowy i przebudowy, demontażu, eksploatacji, konserwacji, naprawy, remontów, modernizacji i wymiany wyżej wymienionych urządzeń elektroenergetycznych oraz udostępnianiu wyżej wymienionych nieruchomości w celu utrzymywania w granicach służebności drzew i krzewów w taki sposób aby ich gałęzie nie przekraczały odległości 1m od przewodów napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia i utrzymywania w granicach służebności pasa wolnego od nasadzeń dla linii kablowych podziemnych wraz z prawem dostępu pracowników przedsiębiorcy energetycznego oraz wszystkich podmiotów i osób, którymi wymieniony przedsiębiorca posługuje się w związku z prowadzoną działalnością, przy czym służebność będzie wykonywana w pasie o szerokości 2m dla linii napowietrznej niskiego napięcia, 2 m dla słupowej stacji transformatorowej oraz 1m dla linii kablowej średniego i niskiego napięcia, łączna powierzchnia służebności przesyłu wynosi 298 m 2, jak to oznaczono na przedłożonej mapie linią przerywaną koloru brązowego, przy czym dla dz nr 80/7 w Nienadowej służebność ta wynosi 49 m2. Dział IV tej księgi wolny jest od wpisów.

II. Termin przeprowadzenia przetargu, cenę wywoławczą, wysokość wadium, minimalną wysokość postąpienia zawiera poniższa tabela.

Termin
przetargu
Godzina oznaczenie
przedmiotu
przetargu według
danych ewidencji
gruntów i budynków
pow. w ha cena wywoławcza
w zł brutto tj. z VAT
Wadium
w zł - 11%
Minimalna wysokość
postąpienia w zł (1% )


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
18.11.2016 r
13.30 dz nr 80/7
+
1/5 cz.
dz nr 80/4
0,1712

0,0296 ha
35 000
słownie: trzydzieści
pięć tysięcy
4 000 zł
słownie : cztery
tysiące złotych
350 zł
słownie: trzysta pięćdziesiąt
złotych

III. Warunkiem udziału w w/w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości wymienionej w kolumnie nr 6 powyższej tabeli, w złotych polskich w terminie do dnia 14.11. 2016 r
. przelewem na rachunek sum  epozytowych nr 37 1930 1318 2740 0701 5854 0007 w Banku Polskiej Spółdzielczości O/Przemyśl ul. Mickiewicza 28 lub w kasie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, Pl. Dominikański 3, ( czynnej od godz. 800 do godz. 15 00) II piętro z zaznaczeniem:„ Przetarg na sprzedaż działki nr 80/7 i udziału w działce nr 80/4 w Nienadowej”. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone dnia następnego po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. W przypadku nie przystąpienia Nabywającego bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zbywającego, wadium nie podlega zwrotowi. Przetarg na sprzedaż opisanej powyżej nieruchomości, odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu Pl. Dominikański 3, II piętro, pokój nr 86 w dniu 18 listopada 2016 r. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu w Przemyślu Pl. Dominikański 3, pokój 86 , II piętro lub pod numerem telefonu (16) 678-50-54 wew. 286 w godz. od 800 do 1500 .. Pełna treść ogłoszenia na stronie internetowej powiatu przemyskiego: www.powiat.przemysl.pl w BIP w zakładce ogłoszenia i konkursy – ogłoszenia o zbyciu mienia oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu II piętro tablica obok pokoju nr 92.”

Pełna treść ogłoszenia na stronie internetowej powiatu przemyskiego: www.powiatprzemysl.pl w BIP w zakładce ogłoszenia i konkursy – ogłoszenie o zbyciu mienia oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, II piętro, tablica obok pokoju nr 92.