Życie Podkarpackie nr 17/2018 Życie Podkarpackie nr 17/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 117/2018, Piątek 27 kwietnia 2018 r., Zyty i Teofila
Opublikowano
Przemyśl, Region
[I przetargi] ustne nieograniczone na sprzedaż działek (Nienadowa)
Starostwo Powiatowe w Przemyślu
ZARZĄD POWIATU PRZEMYSKIEGO
ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 7/14, nr 7/15, nr 7/16 położonych w Nienadowej, w gminie Dubiecko, w powiecie przemyskim, stanowiących własność Powiatu Przemyskiego.

I. Przedmiot przetargu: Działki gruntowe niezabudowane położone w Nienadowej, oznaczone nr 7/14 o pow. 0,0955 ha, nr 7/15 o pow. 0,0956 ha, nr 7/16 o pow. 0,0985 ha, objęte księgą wieczysta nr  PR1P/00086713/7, stanowiące własność Powiatu Przemyskiego, nie obciążone wpisem w dziale III i IV ww. Kw. Dla ww. działek została wydana ostateczna decyzja Wójta Gminy Dubiecko nr 6730.16.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. o warunkach zabudowy z zapisem działki znajdują się w terenie oznaczonym symbolem „MN” który przeznacza się pod zabudowę jednorodzinną realizowaną w formie zabudowy wolno stojącej oraz pod drogę wewnętrzną oznaczoną symbolem „KW”. Budynki mieszkalne wolno stojące mogą być realizowane bez podpiwniczenia lub z podpiwniczeniem i poddaszami mieszkalnymi. Działki nr 7/14, 7/15, 7/16 w Nienadowej znajdują się w południowej części Nienadowej. Najbliższe otoczenie nieruchomości ww. stanowią od zachodu i południa tereny upraw rolnych. Wschodnie otoczenie to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W dalszym otoczeniu widoczna postępująca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Od zachodu tereny rolniczej przestrzeni  produkcyjnej oraz zabudowane (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i siedliskowa). Istnieje bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Działki nr: 7/14 , 7/15, 7/16 obr. Nienadowa są o regularnym kształcie przypominającym kwadrat, bez niwelacji terenu, nie posiadają uzbrojenia.

II. Termin przeprowadzenia przetargów, ceny wywoławcze, wysokości wadiów, minimalne wysokości postąpień dla poszczególnych
działek zawiera poniższa tabela.

Daty
przetargów
Godziny  Nr  działki Pow.
w ha 
   Cena wywoławcze
   w zł brutto tj. z VAT
 Wadia w zł
ok. 9 - 10 % ceny wywoławczej
Minimalne wysokości
postąpień w zł
w wysokości 1% ceny wywoławczej określonej
w kolumnie nr 5
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
18.11.2016   9.00 7/14  0,0955  
 21 000 zł słownie:  dwadzieścia   
jeden
tysięcy złotych
2 000 zł słownie:
dwa tysiące
złotych
210 zł słownie:
dwieście dziesięć
złotych
18.11.2016    10.30 7/15  0,0956  21 000 zł słownie: dwadzieścia
jeden
tysięcy złotych
2 000 zł słownie:
dwa tysiące
złotych
210 zł słownie:
dwieście dziesięć
złotych

18.11.2016

12.00 7/16 0,0985 22 000 zł słownie: dwadzieścia
dwa
tysiące złotych
 2000 zł słownie:
dwa tysiące
złotych
220 zł słownie:
dwieście dwadzieścia
złotych

III. Warunkiem udziału w przetargach jest wpłacenie wadium na każdy z ww. przetargów oddzielnie w wysokości wymienionej w kolumnie nr 6 tabeli zamieszczonej przy pkt. II, płatnego w pieniądzu – złotych polskich w terminie do dnia 14.11.2016 r. przelewem na rachunek sum depozytowych nr 37 1930 1318 2740 0701 5854 0007 w Banku Polskiej Spółdzielczości o. Przemyśl, ul. Mickiewicza 28 lub w kasie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, pl. Dominikański 3, (czynnej od godz. 800 do godz. 15 00), II piętro z zaznaczeniem: „Przetarg na sprzedaż działki nr 7/… w Nienadowej”. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone dnia następnego po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. W przypadku nieprzystąpienia przez podmiot ustalony w przetargu jako nabywca działki bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zbywającego, wadium nie podlega zwrotowi. Przetargi na sprzedaż opisanych powyżej działek odbędą się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu - pl. Dominikański 3, II piętro, pokój nr 86, w dniu 18.11.2016 r. zgodnie z harmonogramem zawartym w tabeli umieszczonym w kolumnie nr 1. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu.

IV.
Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu w Przemyślu pl. Dominikański 3, pokój 86, II piętro lub pod numerem telefonu (16) 678-50-54 wew. 286, w godz. od 8.00 do 15.00. Pełna treść ogłoszenia na stronie internetowej powiatu przemyskiego: www.powiat.przemysl.pl w BIP w zakładce ogłoszenia i konkursy – ogłoszenia o zbyciu mienia oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, II piętro, tablica obok pokoju nr 92.
nr 17/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium