Życie Podkarpackie nr 24/2018 Życie Podkarpackie nr 24/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 169/2018, Poniedziałek 18 czerwca 2018 r., Marka i Elżbiety
Opublikowano
Przemyśl
[Wyciąg] z ogłoszeń o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ul. Ludwika Pasteura (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
Wyciąg z ogłoszeń o przetargach
Prezydent Miasta Przemyśla

ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonych przy ul. Ludwika Pasteura w Przemyślu, oznaczonych jako:

1) Działka nr 30/2 o powierzchni 0,0982 ha, objęta KW nr PR1P/00066063/9, wraz z udziałem w wysokości 1/3 niewydzielonych części w działce nr 30/1 o powierzchni 0,1025 ha, niezabudowanej, objętej KW nr PR1P/00102564/6, obie położone w obrębie 210 m. Przemyśla.
 Cena wywoławcza 45 000,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT).
2) Działka nr 30/4 o powierzchni 0,1251 ha, objęta KW nr PR1P/00066063/9, wraz z udziałem w wysokości 1/3 niewydzielonych części w działce nr 30/1 o powierzchni 0,1025 ha, niezabudowanej, objętej KW nr PR1P/00102564/6, obie położone w obrębie 210 m. Przemyśla.
 Cena wywoławcza 60 000,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT).

Nieruchomości są niezabudowane, położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w terenie z panoramą widokową.
Drugie przetargi ustne nieograniczone odbędą się w dniu 9 listopada 2016 r. (środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19 odpowiednio o godzinach:
1) działka nr 30/2 – 10.00;
2) działka nr 30/4 – 10.30.
Warunkiem udziału w każdym z drugich przetargów jest wniesienie wadium w terminie do dnia 31 października 2016 r. w kwotach odpowiednio:
1) działka nr 30/2 – 5 000,00 zł brutto;
2) działka nr 30/4 – 6 000,00 zł brutto.
Wadium winno być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11, lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Drugi przetarg – ul. Pasteura, działka nr 30/… obręb 210”. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek tut. Gminy.
Ogłoszenia o drugich przetargach wywieszone są na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, oraz zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu www.przemysl.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej, a także podane zostały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszone na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w  rzemyślu
Rynek 20.
Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokójnr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, www.przemysl.pl.