Życie Podkarpackie nr 8/2018 Życie Podkarpackie nr 8/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 52/2018, Środa 21 lutego 2018 r., Eleonory i Feliksa
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wykazie nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego, ul. Ż.I AWP (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
I N F O R M A C J A

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 i 20, został wywieszony wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, objętej KW nr PR1P/00106582/6, położonej w obrębie 212 m. Przemyśla, w rejonie ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, oznaczonej jako działka nr 180 o pow. 0,2735 ha i działka nr 181 o pow. 1,6017 ha, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 15 listopada 2016 r.