Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 174/2018, Sobota 23 czerwca 2018 r., Wandy i Zenona
Opublikowano
Przemyśl
[Wyciąg] z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego 1U, ul. Mickiewicza (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1U, położonego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 24, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

1. Lokal użytkowy nr 1U w budynku przy ul. Mickiewicza 24 o pow. uż. 14,80 m2 wraz z udziałem 20/1000
niewydzielonych części w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego do dnia 09.12.2095 r. działki nr 789 o pow. 0,0429 ha w obr. 207 m. Przemyśla obj. KW Nr PR1P/00000562/7.
2. Cena wywoławcza nieruchomości: 65 000,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt pięć tysięcy 00/100) brutto w tym cena za lokal użytkowy nr 1U w kwocie 63 888,50 zł brutto (podatek VAT zwolniony) oraz cena za udział 20/1000 niewydzielonych części w nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 789 w obrębie 207 w kwocie 1.111,50 zł brutto (w tym należny podatek VAT). Cena za udział w gruncie obliczona proporcjonalnie od wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości będzie podstawą do ustalenia wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 25% ceny tego udziału w nieruchomości gruntowej płatna jest nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego, w wysokości 3% ceny udziału w nieruchomości gruntowej, płatne będą do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, bez wezwania do zapłaty. Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.
3. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
4. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 26 października 2016 r. o godz. 9.00 (środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19, I piętro.
5. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium do dnia 18 października 2016 r. w kwocie 6 500,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy pięćset 00/100) brutto gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Wodna 11 lub na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Getin Noble Bank SA nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „przetarg ustny nieograniczony ul. Mickiewicza 24”.
6. Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11 i Rynek 1 oraz na ofi cjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej.
7. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11, pokój nr 307, tel. 16-675-20-01, e-mail: lokale.sprzedaz@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl
nr 25/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium