Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 140/2018, Niedziela 20 maja 2018 r., Bernarda i Bazylego
Opublikowano
Przemyśl, Region
[Informacja] o złożeniu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. punktu skupu złomu (Kuńkowce)
Urząd Gminy Przemyśl
OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Przemyśl z dnia 16 września 2016 r.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 11, art. 4, art. 5, art. 8, art. 9 ust. 1 pkt 4, ust. 2, art. 10, art. 14 ust. 3, art. 15, art. 21, art. 22, art. 23, art. 33, art. 34, art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 61 § 4, art. 9, art. 10 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

P O D A J Ę:
1. do publicznej wiadomości informację o złożonym wniosku wraz z raportem oddziaływania na środowisko, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą: „Punkt skupu złomu stalowego oraz metali kolorowych zlokalizowanego na dz. nr 131/13 w miejscowości Kuńkowce gm. Przemyśl”.
Organem właściwym do dokonania uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań jest:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko jest Wójt Gminy Przemyśl.
Każdy ma prawo do zapoznania się z dokumentami w terminie od 21 września do 7 października 2016 r.
Wnioski i uwagi mogą być wnoszone:
- w formie pisemnej do Urzędu Gminy Przemyśl, ul. Borelowskiego 1 w Przemyślu, pokój nr 210, w godzinach pracy, tj. od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku;
- ustnie do protokołu;
- za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w obwieszczeniu pozostają bez rozpatrzenia
2. do publicznej wiadomości, że w dniu 10 sierpnia 2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą: „Punkt skupu złomu stalowego oraz metali kolorowych zlokalizowanego na dz. nr 131/13 w miejscowości Kuńkowce” gm. Przemyśl. Do wniosku o przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest dołączony raport.
Wnioskodawca: KOWAR Sp. z o.o., ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów.
Lokalizacja inwestycji: działka nr 131/13 w miejscowości Kuńkowce.
W związku z powyższym umożliwia się stronom: zapoznanie się ze wszystkimi zebranymi dokumentami, przeglądnięcie akt sprawy oraz zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń i wniosków w ciągu 21 dni od daty ogłoszenia.
Całość akt ww. sprawy znajduje się w Urzędzie Gminy Przemyśl przy ul. Borelowskiego 1, II piętro, pokój nr 210, w godzinach pracy, tj. od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.