Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 111/2018, Sobota 21 kwietnia 2018 r., Feliksa i Anzelma
Opublikowano
Przemyśl
[Wyciąg] z ogłoszenia o przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego U1, ul. Dworskiego (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr U1 położonego w Przemyślu przy ul. Dworskiego 15, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl.
1. Lokal użytkowy nr U1, pow. uż. 30,43 m2 wraz z udziałem 58/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt pod budynkiem oznaczony jako działka nr 840 o pow. 0,0844 ha w obr. 207 m. Przemyśla, obj. KW PR1P/00066769/9 oraz części wspólne budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
2. Cena wywoławcza nieruchomości – 100 000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy złotych 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony) – wadium 10 000,00 zł brutto.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części.
3. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
4. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 26 października 2016 r., godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
5. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu do dnia 18 października 2016 r. gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Wodna 11, lub na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Getin Noble Bank SA nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006 z zaznaczeniem „przetarg ustny nieograniczony, ul. Dworskiego 15/U1”.
6. Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11 i Rynek 1 oraz na ofi cjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej.
7. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11, II piętro, pokój nr 307, tel. 16-675-20-01, e-mail: lokale.sprzedaz@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl
nr 16/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium