Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 145/2018, Piątek 25 maja 2018 r., Urbana i Grzegorza
Opublikowano
Jarosław, Region
[Wyciąg] z ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych na nieruchomości (Makowisko, Wólka Pełkińska)
Urząd Gminy Jarosław
WÓJT GMINY JAROSŁAW
podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych na niżej opisane nieruchomości stanowiące własność Gminy Jarosław.

OGŁASZA II - nieograniczony przetarg ustny w dniu 26.10.2016 r. w Urzędzie Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5, pok. nr 19, II piętro o godz. 1000 na sprzedaż nieruchomości: 
• budowlanych (niezabudowanych) położonych w Makowisku - uwidocznionych w KW PR1J/00055650/5 - nieruchomość bud. niezabud. położona wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Obszar Wschód” w konturze o symbolu 2.RM.14 – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych hodowlanych i ogrodniczych – oznaczona jako działka nr 532/3 o pow. 0,1564 ha, cena wywoławcza 27.500,00 zł netto – wadium wynosi 2800,00 zł.
- nieruchomość bud. niezabud. położona wg MPZP „Obszar Wschód” częściowo w konturze o symbolu 2.RM.6 - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych hodowlanych i ogrodniczych i częściowo położona w konturze o symbolu 2.KDW.2 – tereny dróg wewnętrznych
– oznaczona jako działka nr 560 o pow. 0,19 ha, cena wywoławcza 22.960,00 zł netto – wadium wynosi 2300,00 zł
- nieruchomość bud. niezabud. położona wg MPZP „Obszar Wschód” w konturze o symbolu 2.RM.6 – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych hodowlanych i ogrodniczych – oznaczona jako działka nr 561/2 o pow. 0,14 ha, cena wywoławcza 18.480,00 zł netto – wadium wynosi 1900,00 zł.

OGŁASZA III – nieograniczony przetarg ustny w dniu 26.10.2016 r. w Urzędzie Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5, pok. nr 19, II piętro o godz. 1005 na sprzedaż nieruchomości:
• budowlanych (niezabudowanych) położonych w WÓLCE PEŁKIŃSKIEJ – uwidocznionych w KW PR1J/00052912/9 – wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Obszar Północ” położone w konturze o symbolu 2.RM.33 - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych hodowlanych i ogrodniczych - oznaczone jako działki:
- działka nr 1457/3 o pow. 0,0969 ha, cena wywoławcza 24.480,00 zł netto – wadium wynosi 2400,00 zł,
- działka nr 1457/5 o pow. 0,1019 ha, cena wywoławcza 25.740,00 zł netto – wadium wynosi 2600,00 zł,
- działka nr 1457/6 o pow. 0,1206 ha, cena wywoławcza 30.510,00 zł netto – wadium wynosi 3100,00 zł,
oraz nieruchomość bud. niezabud. położona wg MPZP „Obszar Północ” częściowo w konturze o symbolu 2.RM.33 – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach  rolnych hodowlanych i ogrodniczych i częściowo położona w konturze o symbolu 3.KDW.7 – tereny dróg wewnętrznych
– oznaczona jako działka nr 1457/4 o pow. 0,1157 ha, cena wywoławcza 29.250,00 zł netto – wadium wynosi 2900,00 zł.

OGŁASZA VII - nieograniczony przetarg ustny w dniu 26.10.2016 r. w Urzędzie Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5, pok. nr 19, II piętro o godz. 1010 na sprzedaż nieruchomości budowlanej niezabudowanej położonej w Makowisku (Olchowa) uwidocznionej w KW PR1J/00055650/5, wg obowiązującego MPZP „Obszar Wschód” położona w konturze o symbolu 2.RM.2 – tereny zabudowy zagrodowej – oznaczona jako działka nr 38/3 o pow. 0,1401 ha, cena wywoławcza 10.700,00 zł netto, wadium wynosi 1100,00 zł.

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczona stawka podatku VAT obowiązująca w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że wysokość nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej http://www.jaroslaw.itl.pl/ w zakładce – Przetargi/2Przetargi na nieruchomości oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jarosław.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium.
Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Jarosław lub na konto Urzędu Gminy Jarosław w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział Jarosław nr 03 2030 0045 1110 0000 0094 6480 w terminie do dnia 20.10.2016 r. (decyduje data wpływu na konto Urzędu Gminy Jarosław), podając miejscowość i nr działki, na którą jest wpłacane wadium, oraz przybycie na przetarg z dowodem wpłaty wadium, dowodem tożsamości, a w przypadku osób prawnych zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualnym odpisem z KRS oraz stosownym notarialnym pełnomocnictwem w przypadku pełnomocników. Do wylicytowanej ceny netto dolicza się podatek VAT wg przeznaczenia wylicytowanej nieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.
Natomiast wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
O miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Wylicytowana należność za nieruchomość, wraz z należnym podatkiem VAT, pomniejszona o wysokość wadium, płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

W przypadku wygrania przetargu i odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium nie podlega zwrotowi również w przypadku wylicytowania działki rolnej o powierzchni 0,3 ha i większej, przez osobę która nie spełnia warunków zapisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (DzU 2012.803 j.t. ze zm.).

Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości obciążają w całości kupującego.

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wyższej od wywoławczej.

Dokumentacja geod. prawna dotycząca nieruchomości jest do wglądu w Urzędzie Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5, 37-500 Jarosław, pok. 28, w każdy wtorek i piątek w godz. 8-14, tel. (16) 624-86-32.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargów bez obowiązku podania przyczyny.