Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 175/2018, Niedziela 24 czerwca 2018 r., Jana i Danuty
Opublikowano
Region
[Ogłoszenie] o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Buszkowiczki)
Urząd Gminy Żurawica
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Żurawica

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Buszkowiczki I/2005” zatwierdzonego uchwałą nr XXXIII/345/06 Rady Gminy Żurawica z dnia 30 czerwca 2006 r.
Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity DzU z 2016 r. poz. 778) oraz art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 2 i art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity DzU z 2016 r. poz. 353)
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Żurawica
uchwały nr XVII/117/16 z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Buszkowiczki I/2005” dla obszarów, których granice przedstawia załącznik graficzny stanowiący integralną część uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany planu miejscowego i do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy dostępną w Referacie Infrastruktury, Gospodarki i Ochrony Środowiska - pokój nr 8 (I piętro budynku Urzędu Gminy).
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Żurawica, 37-710 Żurawica, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1 w terminie do dnia 5 października 2016 r.
Wniosek do zmiany planu oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Wnioski do strategicznej oceny odziaływania na środowisko mogą być wnoszone:
1. w formie pisemnej;
2. ustnie do protokołu;
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres zuragmina@wp.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Żurawica.
Wójt Gminy Żurawica Krzysztof Składowski
nr 25/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium