Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 173/2018, Piątek 22 czerwca 2018 r., Pauliny i Flawiusza
Opublikowano
Przemyśl, Region
[Informacja] o wywieszeniu ogłoszenia o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości (Hermanowice)
Starostwo Powiatowe w Przemyślu
Starosta Przemyski informuje,

że wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, plac Dominikański 3, na II piętrze obok pokoju nr 92 oraz zamieszcza na stronie internetowej Powiatu Przemyskiego www.powiat.przemysl.pl strony BIP w zakładce ogłoszenia, konkursy, ogłoszenia o zbyciu w dniach od 14.09.2016 r. do 24.10.2016 r. ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

1. Opis przedmiotu przetargu:
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w obrębie Hermanowice, gm. Przemyśl. W ewidencji gruntów i budynków oznaczona jako działka nr 478/4 o pow. 1,2415 ha o użytkach: inne tereny zabudowane Bi 0,0957 ha, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych Lzr-PsIII 0,3131 ha, pastwiska trwałe PsIII 0,8327 ha obj. KW nr PR1P/00105747/4 (Dział III i IV księgi bez wpisów). Działka ma kształt zbliżony do trapezu. Zachodnia część działki płaska, równa, lekko podmokła. Pozostała część działki położona na lokalnym wzniesieniu ze spadkiem w kierunku północnym. Działka jest zadrzewiona. Dojazd do nieruchomości drogą publiczną o nawierzchni prowizorycznej utwardzonej. Nieruchomość graniczy z zabudową mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną oraz z terenem zabudowanym obiektami placówki Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Na działce posadowiona jest nieczynna stacja paliw (budynek magazynowy i cztery zbiorniki 2 x 25000 m3 , 1 x 10000 m3, 1 x 5000 m3), nieczynna hydrofornia (budynek hydroforni wraz ze zbiornikiem na wodę) częściowo zawalone dwa budynki magazynowe oraz zbiornik na nieczystości.
Dla przedmiotowej działki nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego, nie wydano również decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przemyśl uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Przemyśl nr III/20/2002 z dnia 27 grudnia 2002 roku i zmianą Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania (Uchwała Rady Gminy Przemyśl nr X/56/2011 z dnia 20 lipca 2011 r.) wymieniona działka stanowi „Zespoły dworsko-parkowe”. Rada Gminy Przemyśl nie wyznaczyła w drodze uchwały obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (DzU z 2015 r. poz. 1777), jak również nie podjęła uchwały o ustanowieniu Specjalnej Strefy  Rewitalizacji w myśl art. 25 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy.
Nieruchomość przeznaczono do sprzedaży w oparciu o Zarządzenie 43/08 Wojewody Podkarpackiego z dnia 04 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych i nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.
2. Uzasadnienie do wyboru formy przetargu:
Wybór formy przetargu jako przetargu ustnego ograniczonego jest konsekwencją zmiany przepisów związanej z wejściem w życie z dniem 30 kwietnia 2016 r. ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, w tym ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (DzU z 2012 r. poz. 803). Warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób, tj. osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (DzU z 2012 r. poz. 803 ze zm.)
3. Informacje o I przetargu ustnym ograniczonym:
1) Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do dnia 17.10.2016 r. do godz. 15 00 w Starostwie Powiatowym w Przemyślu w Kancelarii Ogólnej, I piętro, pokój nr 60, pl. Dominikański 3, 37-700 Przemyśl należy złożyć pisemne oświadczenie o zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu wraz z dokumentami i oświadczeniami wskazanymi w punkcie III. ppkt. 1. (a-h) ogłoszenia wywieszonego na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, plac Dominikański 3, na II piętrze obok pokoju nr 92 oraz zamieszczonego na stronie internetowej Powiatu Przemyskiego www.powiat.przemysl.pl strony BIP w zakładce ogłoszenia, konkursy, ogłoszenia o zbyciu w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnictwa w I przetargu ograniczonym - sprzedaż dz. nr 478/4 obr. Hermanowice”
2) Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi: 76 000,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych).
3) Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu - I przetarg ustny ograniczony odbędzie się w dniu 24.10.2016 r. o godz. 10.00 II piętro, pokój nr 86.
4) Kwota postąpienia, o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych tj. 760,00 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt złotych).
5) Wadium w wysokości ok. 9% ceny wywoławczej, tj. w kwocie 7000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) płatne w pieniądzu na rachunek Starostwa Powiatowego w Przemyślu nr 37 1930 1318 2740 0701 5854 0007 w Banku Polskiej Spółdzielczości Oddział w Przemyślu lub w kasie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, pl. Dominikański 3, (czynnej w godz. 8.00 -15.00 ) II piętro do dnia 17.10.2016 r. z zaznaczeniem „I przetarg ograniczony - sprzedaż dz. nr 478/4 obr. Hermanowice”. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
6) Osoby, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (DzU z 2014 poz. 1090 z późn. zm.) zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium do wysokości kwoty nie przekraczającej wysokości potwierdzonego prawa do rekompensaty, jeżeli w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie do wniesienia wadium, zgłoszą pisemne uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej z zastrzeżeniem art. 7 ust. 4 cytowanej ustawy oraz złożą pisemne zobowiązanie do uczestnictwa.
7) Oględziny nieruchomości objętej przetargiem planuje się na dzień 14.10.2016 r. na godzinę 10.00 po uprzednim telefonicznym lub osobistym umówieniu się z pracownikiem Wydziału Geodezji do dnia 11.10.2016 r.

Uwaga:
Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu Starostwa Powiatowego w Przemyślu, pl. Dominikański 3, pokój nr 86, II piętro, tel. 16 678-50-54 w. 286 w godz. od 8.00 do 15.00.