Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 110/2018, Piątek 20 kwietnia 2018 r., Czesława i Agnieszki
Opublikowano
Przemyśl, Region
[Obwieszczenie] o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (Hucisko Nienadowskie-Dubiecko-Sielnica)
Starostwo Powiatowe w Przemyślu
OBWIESZCZENIE STAROSTY PRZEMYSKIEGO
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Działając na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity DzU z 2016 r., poz. 2031) zawiadamiam, że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych, w dniu 05 września 2016 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - przebudowa drogi powiatowej nr 2067R, Hucisko Nienadowskie - Dubiecko - Sielnica odcinek od km 10+591 do km 11+764 na terenie działek nr ewid. gr.: 187 obręb Wybrzeże, 319, 358, 359, 360 obręb Podbukowina, 578/4, 646 obręb Słonne.
Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, pl. Dominikański nr 3, Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa, pokój nr 79 (II piętro), w godzinach: we wtorki w godz. 8.00 - 16.00, w pozostałe dni robocze w godz. 7.30 - 15.30.
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Przemyskiego w Przemyślu, plac Dominikański nr 3 w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
nr 16/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium