Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 174/2018, Sobota 23 czerwca 2018 r., Wandy i Zenona
Opublikowano
Przemyśl, Region
[Zarządzenie] w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Przemyśl
Prezydent Miasta Przemyśla
Zarządzenie nr 280/2016 Prezydenta Miasta Przemyśla
z dnia 23 sierpnia 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. DzU 2016 poz. 446 z późn. zm.) oraz § 25 ust. 1 i 2 uchwały nr 15/2016 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl (DzUrz Województwa Podkarpackiego z 4 marca 2016 r. poz. 877) po dokonaniu wymaganych uzgodnień z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Przemyślu zarządzam co następuje:

§1
1. Dla zapewnienia utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl wprowadzam obowiązek przeprowadzenia w dniach: od 1 października do 31 października 2016 r. deratyzacji nieruchomości położonych na terenie miasta Przemyśla.
2. Deratyzacji podlegają w szczególności:
1) obiekty produkcyjne, handlowe, usługowe, użyteczności publicznej i obsługi ludności;
2) budynki mieszkalne, gospodarstwa rolne i obiekty gospodarcze;
3) obiekty i urządzenia techniczne oraz pomieszczenia na pojemniki i kontenery służące do gromadzenia odpadów, tj. altany na pojemniki do gromadzenia odpadów, zsypy i komory zsypowe;
4) korytarze piwniczne, strychy, węzły ciepłownicze, przyłącza wodociągowe itp.
5) inne pomieszczenia, gdzie występują gryzonie.

§2
Właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami wymienionymi w §1 ust. 2 zobowiązane są do przeprowadzenia w terminie określonym w §1 ust. 1 deratyzacji, na własny koszt i we własnym zakresie lub poprzez zlecenie jej firmie specjalizującej się w świadczeniu usług w zakresie deratyzacji.

§3
1. Osoby i jednostki wymienione w §2, przed rozpoczęciem deratyzacji, obowiązane są do usunięcia z terenu nieruchomości wszelkich odpadów mogących stanowić pożywienie dla zwalczanych gryzoni.
2. Przed rozpoczęciem deratyzacji należy dokonać napraw wszelkich uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi dostępu do budynków i pomieszczeń.

§4
Osoby bezpośrednio przeprowadzające deratyzację winny podjąć czynności zabezpieczające przed nieszczęśliwymi wypadkami zatruć mieszkańców i zwierząt domowych, a w szczególności pouczyć dzieci o niebezpieczeństwie zatrucia.

§5
Czynności deratyzacyjne winny być przeprowadzone w następujący sposób:
1) w miejscach występowania lub zagrożenia występowaniem gryzoni, z zachowaniem koniecznej ostrożności, należy wyłożyć preparat do zwalczania gryzoni, uzupełniając go w czasie trwania akcji, w miarę spożycia przez gryzonie;
2) miejsca wyłożenia preparatu do zwalczania gryzoni należy oznakować informacją: „UWAGA TRUCIZNA! NIEBEZPIECZEŃSTWO DLA LUDZI I ZWIERZĄT!”
3) miejsca wyłożenia preparatu do zwalczania gryzoni powinny być stale nadzorowane;
4) po upływie terminu obowiązkowej deratyzacji wyłożone preparaty do zwalczania gryzoni powinny zostać usunięte, a miejsca i pomieszczenia, gdzie przeprowadzono deratyzację uporządkowane;
5) w przypadku dalszego stwierdzenia obecności gryzoni, preparat do ich zwalczania należy wykładać aż do momentu, kiedy przestanie być zjadany przez gryzonie.

§6
Gryzonie i inne zwierzęta padłe w czasie deratyzacji oraz znalezione po jej zakończeniu powinny zostać w ciągu 12 godzin usunięte przez osoby przeprowadzające deratyzację.

§7
1) Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2) Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz Komendantowi Straży Miejskiej w Przemyślu.
3) Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w BIP, na tablicach i słupach ogłoszeniowych, w prasie lokalnej i na stronie internetowej miasta.
PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA
mgr Robert Choma