Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 144/2018, Czwartek 24 maja 2018 r., Joanny i Zuzanny
Opublikowano
Przemyśl, Region
[Informacja] o wywieszeniu ogłoszenia o I przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych (Siedliska)
Starostwo Powiatowe w Przemyślu
Starosta Przemyski informuje,

że wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, plac Dominikański 3, na II piętrze obok pokoju nr 92 oraz zamieszcza na stronie internetowej Powiatu Przemyskiego www.powiat.przemysl.pl strony BIP w zakładce ogłoszenia, konkursy, ogłoszenia o zbyciu w dniach od 14.09.2016 r. do 21.11.2016 r. ogłoszenie o I przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa położonych we wsi Siedliska w gminie Medyka, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 802/95 o pow. 0,1009 ha, nr 802/96 o pow. 0,1055 ha, nr 802/97 o pow. 0,0998 ha.

1. Opis przedmiotu przetargów
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży stanowią własność Skarbu Państwa, położone są w obrębie Siedliska gm. Medyka:
a) dz. nr 802/95 o pow. 0,1009 ha i o użytku RII,
b) dz. nr 802/96 o pow. 0,1055 ha i o użytku RII,
c) dz. nr 802/97 o pow. 0,0998 ha i o użytku RII – jest przedmiotem dzierżawy do dnia 12.11.2016 r.
objęte są KW nr PR1P/00096472/8 bez obciążeń w dziale III
IV. Działki te są niezabudowane, nieogrodzone, mają regularny kształt przypomnający prostokąt oraz nieznaczną deniwelację terenu, porośnięte krzewami. Brak jest infrastruktury technicznej niemniej jednak istnieje możliwość podłączenia mediów. Działki mają dostęp do drogi publicznej, tj. do działki nr 802/80 stanowiącej własność Gminy Medyka. Otoczenie przedmiotowych nieruchomości stanowią tereny upraw rolnych oraz tereny postępującej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - działki znajdują się w północnej części Siedlisk.
Dla działek opisanych w pkt. 1 brak jest obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Medyka. Dla przedmiotowych nieruchomości Wójt Gminy Medyka wydał decyzję o warunkach zabudowy o znaku: BiD.6730.11.2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. dla inwestycji zprzeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną z wydzieleniem drogi wewnętrznej.
2. Informacje o I przetargach ustnych nieograniczonych
1) Terminy i miejsce przeprowadzenia przetargów:
a) dz. nr 802/95 o pow. 0,1009 ha - godz. 900 w dniu 21.11.2016 r.
b) dz. nr 802/96 o pow. 0,1055 ha - godz. 1100 w dniu 21.11.2016 r.
c) dz. nr 802/97 o pow. 0,0998 ha - godz. 1300 w dniu 21.11.2016 r.
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, plac Dominikański 3, II piętro, pokój nr 86.
2) Ceny wywoławcze przedmiotów przetargów wynoszą:
a) dz. nr 802/95 - 26 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych) tj. z podatkiem VAT
b) dz. nr 802/9 - 27 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych) tj. z podatkiem VAT
c) dz. nr 802/97 - 26 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych ), tj. z podatkiem VAT
3) Kwota postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych dla poszczególnych działek, tj. a) dz. nr 802/95 - 260,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych)
b) dz. nr 802/96 - 270,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt złotych)
c) dz. nr 802/97 - 260,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych)
4) Wadia w kwocie:
a) dz. nr 802/95 - 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) z zaznaczeniem „I przetarg - sprzedaż dz. nr 802/95 obr. Siedliska”
b) dz. nr 802/96 - 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) z zaznaczeniem „I przetarg - sprzedaż dz. nr 802/96 obr. Siedliska”
c) dz. nr 802/97 - 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) z zaznaczeniem „I przetarg - sprzedaż dz. nr 802/97 obr. Siedliska”
płatne w pieniądzu na rachunek Starostwa Powiatowego w Przemyślu nr 37 1930 1318 2740 0701 5854 0007 w Banku Polskiej Spółdzielczości Oddział w Przemyślu lub w kasie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, pl. Dominikański 3 (czynnej w godz. 800 -1500), II piętro płatne do dnia 15.11.2016 r.
5) Osoby, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r, o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (DzU z 2014 poz. 1090 z późn. zm.) zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium do wysokości kwoty nie przekraczającej wysokości potwierdzonego prawa do rekompensaty, jeżeli w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie do wniesienia wadium, zgłoszą pisemne uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej z zastrzeżeniem art. 7 ust. 4 cytowanej ustawy oraz złożą pisemne zobowiązanie do uczestnictwa.
6) Oględziny nieruchomości objętych przetargiem planuje się na dzień 08.11.2016 r. na godzinę 1000 po uprzednim telefonicznym lub osobistym umówieniu się z pracownikiem Wydziału Geodezji do dnia 03.11.2016 r.

Uwaga:
Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu, plac Dominikański 3, pokój nr 86, II piętro lub pod nr. tel. 678-50–54 wew. 286 w godz. od 8.00– 15.00.
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Przemyślu, pl. Dominikański 3, na II piętrze obok pokoju nr 92, zamieszcza na stronie internetowej Powiatu Przemyskiego www.powiat.przemysl.pl strony BIP w zakładce ogłoszenia, konkursy, ogłoszenia o zbyciu w dniach 14.09.2016 r. do 21.11.2016 r. oraz przesyła do Urzędu Gminy Medyka, Sołtysa wsi Siedliska zaś wyciąg z ogłoszenia podlega publikacji w tygodniku o zasięgu woj. podkarpackiego „Życie Podkarpackie” w dniu 14.09.2016 r.