Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 172/2018, Czwartek 21 czerwca 2018 r., Alicji i Alojzego
Opublikowano
Przemyśl, Region
[Informacja] o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości (Ujkowice)
Starostwo Powiatowe w Przemyślu
Starosta Przemyski informuje,

że wywiesza się na tablicyogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowegow Przemyślu, plac Dominikański 3, na II piętrze obok pokoju nr 92 oraz zamieszcza na stronie internetowej Powiatu Przemyskiego www.powiat.przemysl.pl strony BIP w zakładce ogłoszenia, konkursy, ogłoszenia o zbyciu w dniach od 14.09.2016 r. do 19.10.2016 r. ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obr. Ujkowice oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1452/33 o pow. 0,34 ha

1. Opis przedmiotu przetargu:
Przedmiotem sprzedaży jest działka gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa położona w Ujkowicach w gminie Przemyśl, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1452/33 o pow. 0,34 ha o użytkach: 0,34 ha Ps V pastwiska trwałe, objęta KW nr PR1P/00024653/6 (Dział III i IV bez obciążeń). Działka o kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta, nieogrodzona, porośnięta trawami i krzewami oraz drzewami, teren pochyły, bez bezpośredniego dostępu do asfaltowej drogi publicznej łączącej Ujkowice z Przemyślem - Lipowicą położonej w odległości około 350 metrów od działki. Dostęp do drogi publicznej przez dz. nr 1452/34 stanowiącą własność Skarbu Państwa i działkę nr 1449/1 obr. Ujkowice własność Skarbu Państwa „Lasy Państwowe” - Nadleśnictwo Krasiczyn. Nieruchomość bez uzbrojenia i dostępu do uzbrojenia w niewielkiej odległości od miejsca położenia działki przebiega sieć gazowa. Nieruchomość położona w sąsiedztwie kompleksu leśnego. Działka położona jest w terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemyśl. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przemyśl uchwalonym uchwałą Rady Gminy Przemyśl nr III/20/2002 z dnia 27 grudnia 2002 r. i zmianą Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania (Uchwała Rady Gminy Przemyśl nr X/56/2011 r.) działka położona jest w „projektowanych terenach rekreacyjno-wypoczynkowych”.
Rada Gminy Przemyśl nie wyznaczyła w drodze uchwały obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (DzU z 2015 r. poz. 1777), jak również nie podjęła uchwały o ustanowieniu Specjalnej Strefy Rewitalizacji w myśl art. 25 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy. Nieruchomość przeznaczono do sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem nr 18/15 Wojewody Podkarpackiego z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa.
2. Uzasadnienie do wyboru formy przetargu:
Wybór formy przetargu jako przetargu ustnego ograniczonego jest konsekwencją zmiany przepisów związanej z wejściem w życie, z dniem 30 kwietnia 2016 r. ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw w tym ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (DzU z 2012 r. poz. 803). Warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób, tj. osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (DzU z 2012 r. poz. 803 ze zm. )
3. Informacje o I przetargu ustnym ograniczonym:
1) Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do dnia 11.10.2016 r. do godz.15.00 w Starostwie Powiatowym w Przemyślu w Kancelarii Ogólnej, I piętro, pokój nr 60, pl. Dominikański 3, 37-700 Przemyśl należy złożyć pisemne oświadczenie o zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu wraz z dokumentami i oświadczeniami wskazanymi w punkcie III.ppkt.1.(a-h) ogłoszenia wywieszonego na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, plac Dominikański 3, na II piętrze obok pokoju nr 92 oraz zamieszczonego na stronie internetowej Powiatu Przemyskiego www.powiat.przemysl.pl strony BIP w zakładce ogłoszenia, konkursy, ogłoszenia o zbyciu w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnictwa w I przetargu ograniczonym - sprzedaż dz. nr 1452/33, br. Ujkowice”
2) Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi: 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych).
3) Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu - I przetarg ustny ograniczony odbędzie się w dniu 19.10.2016 r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, plac Dominikański 3, II piętro, pokój nr 86.
4) Kwota postąpienia, o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych, tj. 90,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych).
5) Wadium w kwocie 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatne w pieniądzu na rachunek Starostwa Powiatowego w Przemyślu nr 37 1930 1318 2740 0701 5854 0007 w Banku Polskiej Spółdzielczości Oddział w Przemyślu lub w kasie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, pl. Dominikański, (czynnej w godz. 800 -1500 ) II piętro do dnia 11.10.2016 r. z zaznaczeniem „I przetarg ograniczony - sprzedaż dz. nr 1452/33 obr. Ujkowice”. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
6) Osoby, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r, o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (DzU z 2014 poz. 1090 z późn. zm.) zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium do wysokości kwoty nieprzekraczającej wysokości potwierdzonego prawa do rekompensaty, jeżeli w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie do wniesienia wadium, zgłoszą pisemne uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej z zastrzeżeniem art. 7 ust. 4 cytowanej ustawy oraz złożą pisemne zobowiązanie do uczestnictwa.
7) Oględziny nieruchomości objętej przetargiem planuje się na dzień 10.10.2016 r. na godzinę 1000 po uprzednim telefonicznym lub osobistym umówieniu się z pracownikiem Wydziału Geodezji do dnia 06.10.2016 r.

Uwaga:
Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu Starostwa Powiatowego w Przemyślu, pl. Dominikański 3, pokój nr 86, II piętro, tel. 16 678-50-54 wew. 286 w godz. od 8.00 do 15.00.
nr 25/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium