Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 171/2018, Środa 20 czerwca 2018 r., Bogny i Florentyny
Opublikowano
Przemyśl
[Wyciąg] z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, ul. Lwowska (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Samodzielny lokal użytkowy nr 2 o powierzchni 170,94 m2 (14 pomieszczeń) zlokalizowany w parterowym budynku przy ul. Lwowskiej 7B w Przemyślu wraz z udziałem wynoszącym 17094/21580 niewydzielonych części w nieruchomości wspólnej, tj. działce nr 74/11 o powierzchni 0,0660 ha w obrębie 214 objętej księgą wieczystą nr PR1P/00108006/9 oraz częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 260 000,00 zł brutto (słownie złotych: dwieście sześćdziesiąt tysięcy 00/100) – podatek VAT zwolniony na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2016 r., poz. 710 ze zm.).

3. Przetarg odbędzie się w dniu 12 października 2016 r. o godzinie 10.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

4. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 30 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100) brutto. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Przemyślu nr 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006 w Getin Noble Bank S.A. z zaznaczeniem „Przetarg – ul. Lwowska 7B/2”, w terminie do dnia 04 października 2016 r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływ środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu do dnia 04 października 2016 r., przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

5. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Rynek 20.

6. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 8-9, tel. (16) 675-12-84, e-mail: gkk@um.przemysl.pl, www.przemysl.pl.
nr 25/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium