Życie Podkarpackie nr 8/2018 Życie Podkarpackie nr 8/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 55/2018, Sobota 24 lutego 2018 r., Macieja i Bogusza
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wywieszeniu na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej, ul. Lwowska (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
I n f o r m a c j a

Prezydent Miasta Przemyśla wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 oraz Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 został wywieszony na okres 21 dni – od dnia 29 sierpnia 2016 r. do dnia 19 września 2016 r. – wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (nieruchomość oznaczona jako działka nr 74/9 o pow. 0,0018 ha w obrębie 214, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00108005/2, położona przy ul. Lwowskiej w Przemyślu).

Informację podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Rynek 1 i Rynek 20, a także na stronie internetowej tut. Urzędu.