Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 174/2018, Sobota 23 czerwca 2018 r., Wandy i Zenona
Opublikowano
Przemyśl, Region
[I przetarg] ustny ograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości (Drohojów)
Starostwo Powiatowe w Przemyślu
Starosta Przemyski informuje,

że wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, plac Dominikański 3, na II piętrze obok pokoju nr 92 oraz zamieszcza na stronie internetowej Powiatu Przemyskiego www.powiat.przemysl.pl strony BIP w zakładce ogłoszenia, konkursy, ogłoszenia o zbyciu w dniach od 31.08.2016 r. do 10.10.2016 r. ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obr. Drohojów oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 149/1 o pow. 0,4984 ha.

1. Opis przedmiotu przetargu:
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży stanowi własność Skarbu Państwa, położona jest w obr. Drohojów, gm. Orły. W ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest jako działka nr 149/1 o pow. 0,4984 ha o użytkach: grunty rolne zabudowane Br-PsIII – 0,1378 ha, sady S-PsIII – 0,1837 ha, sady S-PsIV – 0,1769 ha obj. KW nr PR1P/00090317/2 (Dział III i IV księgi bez wpisów). Działka położona jest przy drodze publicznej, ma kształt prostokątny. Zabudowana jest parterowym domem mieszkalnym wybudowanym w 1945 roku oraz dwoma budynkami gospodarczymi wybudowanymi w 1964 r.
Budynek mieszkalny jednokondygnacyjny o powierzchni zabudowy 102 m2 powierzchni użytkowej 90 m2 bez poddasza, częściowo podpiwniczony. Wykonany w technologii tradycyjnej z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej kryty blachą (stan techniczny niekorzystny – stopień zużycia wynosi 75%).
Budynki gospodarcze o pow. 111 m2 oraz 68 m2 wybudowane w konstrukcji bliźniaczej w technologii mieszanej, słupy z cegły pełnej, ściany z desek, wylewki betonowe, bez poddasza niepodpiwniczone (stan techniczny niekorzystny – stopień zużycia wynosi 85%).
Obecnie brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren działki. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Orły część działki o pow. około 0,25 ha położona jest w terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, pozostała część działki położona jest w terenach rolnych.

2. Uzasadnienie do wyboru formy przetargu:
Wybór formy przetargu jako przetargu ustnego ograniczonego jest konsekwencją zmiany przepisów związanej z wejściem w życie, z dniem 30 kwietnia 2016 r. ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw w tym ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz U z 2012 r. poz. 803). Warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób, tj. osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz U z 2012 r. poz. 803 ze zm.).

3. Informacje o I przetargu ustnym ograniczonym:
1) Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do dnia 04.10.2016 r. do godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Przemyślu w Kancelarii Ogólnej, I piętro, pokój nr 60, pl. Dominikański 3, 37-700 Przemyśl należy złożyć pisemne oświadczenie o zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu wraz z dokumentami i oświadczeniami wskazanymi w punkcie III.ppkt.1.(a-h) ogłoszenia wywieszonego na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, plac Dominikański 3, na II piętrze obok pokoju nr 92, oraz zamieszczonego na stronie internetowej Powiatu Przemyskiego www.powiat.przemysl.pl strony BIP w zakładce ogłoszenia, konkursy, ogłoszenia o zbyciu w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnictwa w I przetargu ograniczonym – sprzedaż dz. nr 149/1 obr. Drohojów”.
2) Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi: 135 000 zł brutto (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy złotych).
3) Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu – I przetarg ustny ograniczony odbędzie się w dniu 10.10. 2016 r. o godz. 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, plac Dominikański 3, II piętro, pokój nr 86.
4) Kwota postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych, tj. 1 350 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych).
 5) Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. w kwocie 13 500 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych) płatne w pieniądzu na rachunek Starostwa Powiatowego w Przemyślu nr 37 1930 1318 2740 0701 5854 0007 w Banku Polskiej Spółdzielczości Oddział w Przemyślu lub w kasie Starostwa Powiatowego w Przemyślu pl. Dominikański 3, (czynnej w godz. 8.00 -15.00) II piętro do dnia 04.10.2016 r. z zaznaczeniem „I przetarg ograniczony – sprzedaż dz. nr 149/1 obr. Drohojów”. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
6) Osoby, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r, o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 poz. 1090 z późn. zm.) zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium do wysokości kwoty nieprzekraczającej wysokości  otwierdzonego prawa do rekompensaty, jeżeli w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie do wniesienia wadium, zgłoszą pisemne uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej z zastrzeżeniem art. 7 ust. 4 cytowanej ustawy oraz złożą pisemne zobowiązanie do uczestnictwa.
7) Oględziny nieruchomości objętej przetargiem planuje się na dzień 30.09.2016 r. na godzinę 10.00 po uprzednim telefonicznym lub osobistym umówieniu się z pracownikiem Wydziału Geodezji do dnia 27.09.2016 r.

Uwaga:
Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu Starostwa Powiatowego w Przemyślu, Pl. Dominikański 3, pokój nr 86, II piętro, tel. 16 678-50-54 w. 286 w godz. od 800 do 1500.