Życie Podkarpackie nr 24/2018 Życie Podkarpackie nr 24/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 169/2018, Poniedziałek 18 czerwca 2018 r., Marka i Elżbiety
Opublikowano
Lubaczów
5,5 mln zł na inwestycje w uzdrowisku
Urząd Marszałkowski w Rzeszowie, od roku właściciel uzdrowiska w Horyńcu-Zdroju, przeznaczy w br. 5,5 mln zł na inwestycje w ośrodku.
fot. Mariusz Godos
Wszystkie trzy obiekty sanatoryjne w uzdrowisku w Horyńcu-Zdroju, więc także „Dom Zdrojowy” zostaną w br. ocieplone.

– W ho­ry­niec­kim uzdro­wi­sku wy­ko­na­na zo­sta­nie między innymi ter­mo­mo­der­ni­za­cja obiektów sanatoryjnych, w tym kompleksowa wymiana okien. Wy­mie­nio­ny zo­sta­nie wyeksploatowany i prze­sta­rza­ły sprzęt re­ha­bi­li­ta­cyj­ny. Od­re­mon­to­wa­na zo­sta­nie sala gim­na­stycz­na w Zakładzie Przyrodoleczniczym i za­ło­żo­ny zo­sta­nie mo­ni­to­ring obiek­tów sa­na­to­ryj­nych – wyliczył rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie Tomasz Leyko.
Wśród planów in­we­sty­cyjnych na kolejne lata jest m.in. budowa imponującego pawilonu z pełnym zaplecze „Spa&Wel­l­ness”. Przypomnijmy, że uzdro­wi­sko w Ho­ryń­cu-Zdro­ju świad­czy usłu­gi lecz­ni­cze zwią­za­ne z wykorzystywaniem m.​in. bo­ro­wi­ny i wody siarcz­ko­wo-siar­ko­wo­do­ro­wej. Spół­ka zaj­mu­je się też le­cze­niem cho­rób na­rzą­du ruchu i reu­ma­tycz­nych. Jest pro­du­cen­tem na­tu­ral­nej wody źdródlanej „Het­mań­ska”. Uzdro­wi­sko pro­wa­dzi usłu­gi lecz­ni­cze w trzech obiek­tach: Domu Zdro­jo­wym, Jaworze oraz Mo­drzewiu. Spół­ka za­trud­nia ponad 100 osób.

0 Komentarzy
user
skomentuj
Komentujesz jako:
nr 24/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium