Życie Podkarpackie nr 24/2018 Życie Podkarpackie nr 24/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 169/2018, Poniedziałek 18 czerwca 2018 r., Marka i Elżbiety
Opublikowano
Przemyśl
Do wygrania skuter i telewizor w piknikowej loterii fantowej
Pomóż dzieciom niepełnosprawnym z ubogich rodzin Przemyśla i okolic i wygraj nagrody w loterii charytatywnej! Do wygrania skuter oraz Smart TV 3D 42''.

Sprzedaż losów: 14 czerwca, 11.00-18.00 w namiocie Życia Podkarpackiego przy wejściu na parking dolnej stacji wyciągu narciarskiego.
Losowanie nagród: 14 czerwca o 18.30 na scenie głównej Pikniku.

Cały dochód ze sprzedaży kuponów przekazany zostanie na wakacje dla dzieci niepełnosprawnych.

 Regulamin

1.  Nazwa loterii fantowej

Loteria fantowa, zwana dalej „loterią”, będzie prowadzona pod nazwą loteria fantowa „Wakacje bez barier.”.

2.  Nazwa podmiotu organizującego loterię fantową

Organizatorem loterii, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Fundacja Życia Podkarpackiego „Podaruj Dzieciom Radość.” z siedzibą w Przemyślu przy ul. Barskiej 15.

3.  Nazwa organu przyjmującego zgłoszenie

Organizator loterii dokonał jej zgłoszenia Naczelnikowi Urzędu Celnego w Przemyślu.

4.  Podstawa prawna

Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).

5.  Zasięg loterii fantowej

Loteria organizowana jest na terenie dolnej stacji wyciągu narciarskiego przy ulicy Sanockiej w Przemyślu .

6.  Cel, na który przeznacza się dochód z loterii fantowej

Dochód z loterii zostanie w całości przeznaczony na opłacenie kosztów Opłacenie kosztów 14-dniowego wypoczynku letniego w terminie 23.08-06.09.2015 r. w O.W.„Krakus II” w Stegnie, ul. Morska 4 dla 23 dzieci niepełnosprawnych wskazanych przez MOPS w Przemyślu oraz Towarzystwo Walki z Kalectwem w Przemyślu.

7.  Czas trwania loterii fantowej

Loteria rozpocznie się w dniu 14 czerwca o godzinie 11.00 i zakończy się w dniu 14 czerwca 2015 r. o godzinie 19.00.

8.  Informacja dotycząca liczby kuponów loteryjnych przeznaczonych do sprzedaży w ramach loterii

1. Loteria obejmuje sprzedaż kuponów loteryjnych uprawniających do wzięcia udziału w loterii.

2. Organizator przewiduje sprzedaż 2000 sztuk kuponów loteryjnych. Cena jednego kuponu loteryjnego wynosi 3 złote brutto. Poszczególne kupony loteryjne oznaczone są  numerem kolejnym.

9. Miejsce oraz termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży kuponów loteryjnych

Sprzedaż kuponów loteryjnych odbywać się będzie w dniu 14.06.2015 w godzinach od 11.00 do 18.00 na dolnej stacji wyciągu narciarskiego przy ul. Sanockiej w Przemyślu, w oznaczonym namiocie organizatora.

10. Uczestnicy loterii fantowej

10.1. Uczestnikiem loterii, na warunkach określonych w regulaminie, może być osoba pełnoletnia, jak również osoba poniżej 18 roku życia.

10.2. W loterii nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy współpracujący z nim w związku z organizacją lub obsługą loterii oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: żonę, męża, dzieci, matkę, ojca oraz rodzeństwo.

10.3. Przystąpienie uczestnika do loterii poprzez nabycie kuponu loteryjnego jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i akceptacją jego postanowień oraz ze zobowiązaniem się uczestnika do przestrzegania zawartych w nim zasad.

11.  Zasady organizacji loterii fantowej

11.1. Warunkiem uczestnictwa w loterii jest:

a)      zakup kuponu loteryjnego za kwotę 3 zł brutto za sztukę w miejscu, o których mowa w punkcie 9 regulaminu,

b)      oderwanie części kuponu loteryjnego, którą należy zachować dla siebie do czasu losowania na scenie głównej (jest niezbędna do odbioru nagrody)

c)      wrzucenie pozostałej części kuponu loteryjnego do zabezpieczonych i oznakowanych urn stojących w miejscach sprzedaży kuponów loteryjnych, wskazanych w punkcie 9 regulaminu;

11.2. Każdy z uczestników loterii ma prawo do nabycia nieograniczonej liczby kuponów loteryjnych.

12.  Nagrody loterii fantowej

12.1. Nagrodą główną jest Skuter  BENYCO SEPRAN o wartości 2.240 złotych brutto.

12.2. Nagrodą za miejsce II jest – Telewizor LG, Smart TV 3D, 42 cale, 42LB65 o wartości      1.700 złotych brutto.

12.3. Łączna wartość puli nagród wynosi 3940 złotych brutto.

12.4. Procentowa wartość nagród w stosunku do łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży  kuponów loteryjnych wynosi 65,67 %.

12.5. Fundatorem nagród jest Organizator oraz sponsorzy.

12.6. Oferowane przez Organizatora oraz sponsorów nagrody są rzeczami fabrycznie nowymi.

13.  Miejsce i termin losowania nagród

13.1. Losowanie nagród odbędzie się w dniu 14 czerwca 2015 roku w na małej scenie 13. Wielkiego Pikniku Charytatywnego na dolnej stacji wyciągu narciarskiego przy ul. Sanockiej w Przemyślu o godz. 18.30. Losowanie odbędzie się spośród wszystkich kuponów loteryjnych wrzuconych do urn w miejscach wymienionych w punkcie 9 regulaminu. Kupony loteryjne z poszczególnych urn zostaną wrzucone do wspólnego pojemnika, a następnie wymieszane.

13.2. Losowanie poszczególnych nagród zostanie przeprowadzone przez osoby wskazane przez skład Komisji Loterii Fantowej „Wakacje bez barier” powołanej przez Organizatora, której przewodniczyć będzie osoba posiadająca znajomość przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie loterii fantowych.

13.3. W pierwszej kolejności odbędzie się losowanie II nagrody - Telewizora LG 42 cale, a na końcu odbędzie się losowanie nagrody głównej tj. skutera.

13.4. W przypadku wylosowania kuponu loteryjnego noszącego ślady sfałszowania, w szczególności będącego odbitką kserograficzną, lub powielonego inną techniką, Komisja Loterii Fantowej „Wakacje bez barier” stwierdzi nieważność takiego kuponu loteryjnego i losowanie zostanie powtórzone aż do wyłonienia zwycięzcy.

13.5. Numer kuponu loteryjnego zwycięzcy ogłaszany będzie trzykrotnie podczas losowania nagród, niezwłocznie po każdym losowaniu i stwierdzeniu przez Komisję ważności kuponu. Posiadacz takiego kuponu winien zgłosić się do końca trwania loterii (do godziny 19.00).

13.6. W przypadku, gdy zwycięzca nie zgłosi się, w czasie określonym w punkcie 13.5., dana nagroda podlega ponownemu losowaniu aż do wyłonienia kolejnego zwycięzcy.

14.  Miejsce, sposób i termin wydawania nagród

14.1. Wydanie nagrody głównej i nagrody dodatkowej zwycięzcom nastąpi dnia 14 czerwca 2015 r. na głównej scenie podczas 14. Wielkiego Pikniku Charytatywnego lub dzień później w  siedzibie Organizatora.

14.2. W przypadku nieodebrania nagrody w powyższym trybie zwycięzca loterii traci prawo do nagrody i nagroda pozostaje własnością Organizatora.

15.  Sposób zapewnienia prawidłowości organizowanej loterii fantowej

15.1. W celu zapewnienia prawidłowości urządzania loterii Organizator powoła Komisję Loterii Fantowej „Wakacje bez barier.”, której zasady funkcjonowania określać będzie regulamin działania tej Komisji. W skład Komisji wchodzić będzie m.in. osoba posiadająca znajomość przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie loterii fantowych.

15.2. Komisja Loterii Fantowej „Wakacje bez barier” sporządzi z przebiegu losowania protokół/sprawozdanie z podaniem wyników losowania loterii.

16.  Zasady postępowania reklamacyjnego

16.1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez cały czas trwania loterii oraz po jej zakończeniu, nie później niż do trzech dni od daty upływu terminu wydania nagród.

16.2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej.

16.3. Za datę wniesienia reklamacji uznaje się datę złożenia jej osobiście w siedzibie Organizatora lub datę stempla pocztowego w przypadku złożenia reklamacji listownie.

16.4. Reklamacje rozpatrzy Komisja Loterii Fantowej „Wakacje bez barier”. Termin rozpatrzenia  reklamacji wynosi siedem dni od dnia jej wpływu na adres Organizatora. Zawiadomienie o wyniku reklamacji będzie wysłane reklamującemu w terminie trzech dni roboczych od daty rozpatrzenia.

16.5. Decyzja Komisji Loterii Fantowej „Wakacje bez barier” dotycząca rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

16.6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

17.  Przedawnienie roszczeń

17.1. Roszczenia z tytułu niniejszej loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

17.2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

18.  Postanowienia końcowe

18.1. Regulamin Loterii Fantowej „Wakacje bez barier” dostępny jest w siedzibie Organizatora i w miejscach sprzedaży kuponów loteryjnych, o których mowa w punkcie 9 regulaminu.

18.2. Organizator obowiązany jest do poinformowania Naczelnika Urzędu Celnego w Przemyślu o każdej zmianie niniejszego regulaminu nie później niż w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany.

18.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranych przez uczestnika nagród. Odpowiedzialnym z tego tytułu jest podmiot udzielający gwarancji tj. producent, dystrybutor, sprzedawca.

18.4. Dane uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora uwzględniając punkt 11.1. lit. b  wyłącznie w ramach i na potrzeby niniejszej loterii - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

18.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).

0 Komentarzy
user
skomentuj
Komentujesz jako:
nr 24/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium
Chcesz dodać własne ogłoszenie?
Wybierz wydanie papierowe lub online. Dotrzyj do 100 000 czytelników szybko i łatwo.
Dodaj ogłoszenie