Życie Podkarpackie nr 46/2017 Życie Podkarpackie nr 46/2017

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 325/2017, Wtorek 21 listopada 2017 r., Janusza i Konrada
Opublikowano
Jarosław, Lubaczów, Przemyśl, Przeworsk, Region
2. etap plebiscytu na Najlepszego Sołtysa 2017 roku!
Trwa 6. edycja plebiscytu na Najlepszego Sołtysa 2017 r., w którym niemal 400 gospodarzy wsi z 4 powiatów województwa podkarpackiego walczy o honorowy tytuł najlepszego włodarza. W I etapie głosowania (trwającym od 2 do 20 sierpnia) spośród wszystkich kandydatów udało się wyłonić 48. Osoby te zawalczą o laur zwycięstwa w II etapie konkursu.

W kolejnych numerach ŻP postaramy się przybliżyć sylwetki sołtysów, którzy dzięki Państwa wsparciu i oddaniu głosów nadal mają możliwość uzyskać tytuł: Najlepszego Sołtysa 2017. Dziś poznacie 11 sołtysów, którzy za sprawą swojej działalności na rzecz  małych  ojczyzn i poprawy warunków życia mieszkańców, zebrali największą liczbę głosów. Dowiecie się, jaki stawiali sobie cel i czy udało im się skutecznie rozwiązywać problemy lokalnej społeczności. Ocenicie również, czy godnie reprezentują mieszkańców? Jednym słowem zadecydujecie, czy chcecie wydać sołtysowi swojej wsi pozytywną opinię, oddając głos na „TAK”. Jeśli macie inne zdanie, możecie zagłosować na „NIE”. Sumując Wasze głosy poparcia i dezaprobaty, spośród wszystkich kandydatów biorących udział w II etapie uhonorujemy tego, który zdobędzie najwięcej głosów, a więc zostanie oceniony jako najlepszy.

Jak wybieramy najlepszego sołtysa?

Głosowanie odbywa się za pomocą kuponów plebiscytowych publikowanych na pierwszej stronie każdego kolejnego numeru Życia Podkarpackiego. Jedna osoba może wysłać na adres: ul. Barska 15, 37-700 Przemyśl, wrzucić do skrzynki  redakcyjnej lub osobiście przynieść do redakcji dowolną liczbę kuponów ważnych przez 6 dni od daty publikacji. Na kuponie zaznaczamy pole TAK lub NIE, co jest równoznaczne z wyrazami poparcia lub dezaprobaty dla danego kandydata. Jeden kupon liczy się jako 2 głosy w plebiscycie. Głosujemy także za pomocą SMS-ów wysyłanych  pod numer 7148 o treści: zycie.xxx.TAK (gdzie xxx to numer wybranego kandydata, np. zycie.525.TAK, a TAK oznacza wyraz poparcia dla danego kandydata) lub zycie.xxx.NIE (gdzie xxx to numer wybranego kandydata, np. zycie.525.NIE, a NIE oznacza wyraz dezaprobaty dla działalności kandydata) przy zachowaniu reguły jeden SMS – jeden głos. Koszt SMS-a to 1,23zl z VAT.

 Drugi etap głosowania potrwa od 20 sierpnia po 10 września, do godz. 23.59. Spośród 48 docenionych przez Was do tej pory gospodarzy wsi wybierzemy Najlepszego Sołtysa 2017! 

Dzięki Państwa licznym głosom wyróżnimy również najlepszych sołtysów z każdego z 4 powiatów: przemyskiego, jarosławskiego, przeworskiego, lubaczowskiego. Kandydaci nie tylko zdobędą honorowy tytuł, ale też zawalczą o specjalne nagrody ufundowane przez starostów. Pełna lista sołtysów i szczegółowy regulamin dostępne są poniżej i w redakcji.

Regulamin plebiscytu „Najlepszy Sołtys roku 2017”

§ 1

Plebiscyt dla czytelników „Życia Podkarpackiego” pod nazwą „Najlepszy Sołtys roku 2017” organizowany jest przez Ziemię Przemyską sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu przy ul. Barskiej 15, zwaną dalej Organizatorem.

§ 2

Plebiscyt „Najlepszy Sołtys roku 2017” przeprowadzony zostanie na łamach tygodnika „Życie Podkarpackie” w terminie od 2 sierpnia do 10 września 2017 r.

§ 3

W plebiscycie może uczestniczyć każdy pełnoletni czytelnik tygodnika z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora, a także z wyjątkiem osób, którym powierzono określone prace 
w związku z organizowaniem plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin.

§ 4

Zasady uczestnictwa w plebiscycie:

1. Celem Plebiscytu jest wyłonienie „Najlepszego Sołtysa roku 2017”.

2. Głosujący w plebiscycie będą mieć szansę wyrazić swoją opinię poprzez oddanie głosu na TAK       (w przypadku poparcia) oraz na NIE ( w przypadku dezaprobaty).

3. Zasada obliczania wyników: suma głosów na TAK minus suma głosów na NIE.

4. Głosy na kandydatów można oddawać za pomocą kuponów plebiscytowych (przy zachowaniu reguły jeden kupon – dwa głosy), oraz za pomocą SMS (gdzie jeden SMS to jeden głos).

5. Każdemu kandydatowi zostaną przydzielone numery porządkowe. Kandydaci wraz z przyporządkowanymi numerami będą przedstawieni na łamach „Życia Podkarpackiego” w okresie trwania plebiscytu.

6. Głosowanie za pomocą kuponów plebiscytowych:

a) Kupony publikowane będą w „Życiu Podkarpackim” w dniach od 2 sierpnia do 6 września 2017 r.

b) Kupon plebiscytowy zawiera miejsce na:

-  Wpisanie numeru wybranego sołtysa,

-  Zaznaczenie pola „TAK” lub „NIE”, co jest równoznaczne z wyrażeniem poparcia lub dezaprobaty dla działalności danego kandydata.

c) Jedna osoba może wysłać, wrzucić do skrzynki redakcyjnej lub osobiście przynieść do redakcji dowolną liczbę kuponów.

d) Kupony ważne będą przez sześć dni od daty publikacji.

7. Głosowanie za pomocą SMS-ów:

a) SMS-y należy wysłać pod numer 7148 o treści: zycie.xxx.TAK (gdzie xxx to numer wybranego kandydata, np. zycie.499.TAK, a TAK oznacza wyraz poparcia dla danego kandydata) lub zycie.xxx.NIE (gdzie xxx to numer wybranego kandydata, np. zycie.499.NIE, a NIE oznacza wyraz dezaprobaty dla działalności kandydata, na którego oddajemy głos).  

b) SMS-y wysyłamy za pośrednictwem telefonu komórkowego w terminie: od 2 sierpnia do 10 września 2017 r. do godz. 23.59.

c) Koszt wysłania SMS-a wynosi 1,23 zł z VAT.

d) Jeden wysłany SMS to jeden głos w plebiscycie.

e) Jedna osoba może wysłać dowolną liczbę SMS-ów.

8. Poszczególne etapy głosowania

a) W terminie od 2 sierpnia do 20 sierpnia w głosowaniu biorą udział wszyscy sołtysi z powiatów: jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego i przeworskiego.

b) Od 23 sierpnia do dnia 10 września 2017 w głosowaniu pozostaje tylko 40 sołtysów, którzy do dnia 20 sierpnia do godz. 23.59 uzyskali najlepsze wyniki (suma głosów na TAK minus suma głosów na NIE).

9. Zwycięzcą Plebiscytu zostanie kandydat, który uzyska najlepszy wynik w głosowaniu przez SMS i  kupony plebiscytowe (wynik to suma głosów na TAK minus suma głosów na NIE).

10. Organizator ma prawo niezależnie od liczby nadesłanych głosów na daną kandydaturę, ustanowić swoje wyróżnienia specjalne.

§ 5

Ogłoszenie wyników i przyznanie nagród:

1. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone na spotkaniu zorganizowanym przez redakcję „Życia Podkarpackiego”.

2. Wyróżniona zostanie osoba, która uzyska najlepszy wynik (wynik obliczany jest wg zasady: suma głosów na TAK minus suma głosów na NIE), ponadto nagrodzonych zostanie 4 najlepszych sołtysów, po jednym z każdego powiatu (jarosławskiego, lubaczowskiego, przeworskiego i przemyskiego). Nagrody dla wyróżnionych sołtysów ufundowane będą przez starostów danych powiatów.

3. Podatek dochodowy od nagród w konkursie finansują sponsorzy.

§ 6

1. Uczestnictwo w plebiscycie zobowiązuje do przestrzegania regulaminu plebiscytu, który jest do wglądu w redakcji „Życia Podkarpackiego” oraz na portalu www.zycie.pl.

2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady plebiscytu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji zapisów niniejszego regulaminu. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.

4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie plebiscytu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

§ 7

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo (jeśli okoliczności tego będą wymagać) do zmian zasad konkursu.

§ 8

Organizator oświadcza, że nagroda zostanie wręczona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zmianami).

§ 9

Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w plebiscycie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dla celów organizacji i przeprowadzenia plebiscytu, wyłonienia i powiadomienia ewentualnych zwycięzców oraz przekazania ewentualnych nagród.

 

2 Komentarze
user
skomentuj
Komentujesz jako:
user
a 217.97.167.1 28.08.2017

ANKA BARAN SAMA NIE WIERZYSZ W TO MÓWISZ.OGARNIJ SIĘ.Jak pozyskasz środki ?


user
b 188.146.161.85 10.09.2017

Sołtys - a kto to jest?

Sonda
Czy bierzesz udział w obchodach Święta Niepodległości?
  • Tak, zawsze
  • Tak, czasami
  • Nie, nigdy
nr 46/2017
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium