Życie Podkarpackie nr 24/2018 Życie Podkarpackie nr 24/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 170/2018, Wtorek 19 czerwca 2018 r., Gerwazego i Protazego
Opublikowano
Region, Młyny
Dziś 200. rocznica urodzin kompozytora hymnu Ukrainy. Główne obchody odbędą się w Młynach
Dziś o godz. 11.00 na cmentarzu w Młynach (pow. jarosławski) odbędą się uroczystości związane z 200. rocznicą urodzin ks. Michała Werbyckiego – kompozytora hymnu Ukrainy.

Nabożeństwu będzie przewodniczył patriarcha Światosław Szewczuk, zwierzchnik Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej. W modlitwie wezmą także udział: abp Jan Martyniak, zwierzchnik Kościoła greckokatolickiego w Polsce, duchowni oraz przedstawiciele władz państwowych Polski i Ukrainy. Z kolei o godz. 17.00 w archikatedrze greckokatolickiej w Przemyślu odbędzie się koncert poświęcony ks. Werbyckiemu.

2 Komentarze
user
skomentuj
Komentujesz jako:
user
Krakowiec 83.6.241.157 04.03.2015
Tragedia w Pyszówce

7 kwiet­nia 1944 roku w Wiel­ki Pią­tek miesz­kań­cy Py­szów­ki przy­go­to­wy­wa­li się do świąt Wiel­ka­noc­nych. Przy­go­to­wa­nia te zo­sta­ły jed­nak prze­rwa­ne przez nocny na­jazd Ukra­iń­skiej Armii Po­wstań­czej w wy­ni­ku, któ­re­go wieś zo­sta­ła do­szczęt­nie spa­lo­na. We­dług hi­sto­ry­ka Grze­go­rza Mo­ty­ki w wy­ni­ku na­pa­du UPA znisz­czo­nych zo­sta­ło 45 go­spo­darstw, a zgi­nę­ło 52 osoby na­ro­do­wo­ści pol­skiej. Po­dob­ne tra­ge­die roz­gry­wa­ły się rów­nież w in­nych miej­sco­wo­ściach, w któ­rych miesz­ka­li Po­la­cy. Jed­nym z przy­wód­ców or­ga­ni­za­cji ukra­iń­skich na­cjo­na­li­stów był Ste­fan Ban­de­ra dla­te­go jej człon­ków czę­sto na­zy­wa się ban­de­row­ca­mi. Ich celem było stwo­rze­nie nie­pod­le­głej Ukra­iny, a prze­ciw­ni­ków be­stial­sko li­kwi­do­wa­no.

Pyszówka (niem. Rehberg) – nieistniejąca kolonia niemiecka, położona w odległości ok. 1 km na południowy zachód od wsi Sarny, w parafii Krakowiec, powiecie jaworowskim koło Lwowa.

Założona została w roku 1788 w ramach tzw. kolonizacji józefińskiej[1][2]. Pod koniec XIX w. rozpoczął się wykup gospodarstw niemieckich przez Polaków z Grodziska k. Leżajska i związana z tym faktem polonizacja wioski. W roku 1900 Rehberg został wykreślony z ewidencji wspólnot ewangelickich[3], a w roku 1904 ówczesny biskup przemyski, Józef Pelczar dokonał wyświęcenia dawnego zboru protestanckiego na kaplicę rzymsko-katolicką pw. św. Barbary, przynależną do parafii św. Jakuba Apostoła w Krakowcu[4]. W roku 1927 nastąpiła zmiana nazwy z "Rehbergu" na "Pyszówkę" – nazwę pochodzącą od nazwiska długoletniego sołtysa osady, Wojciecha Pysza.

user
bogdan 83.6.241.157 04.03.2015

Ta wieś była dosłowniw parę kilometrów na południe od obecnej granicy i miejscowości Krakowiec  w odległości 1km od miejscowości Sarny a do lwowa to jeszcze dużo kilometrów.

nr 24/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium